GAROs omsättning inom affärsområdet GARO E-mobility blir för det fjärde kvartalet 2022 svagare än förväntat på grund av komponentbrist, samtidigt som resultatet påverkas negativt av engångskostnad till följd av byte av teknisk plattform inom affärsområde GARO E-mobility.

GARO kommunicerade i sin delårsrapport för tredje kvartalet en nettoomsättning för fjärde kvartalet i linje med eller strax under motsvarande kvartal 2021. Leveransförmågan inom GARO E-mobility har under fjärde kvartalet varit fortsatt problematisk. Utvecklingen inom GARO Electrification är samtidigt god och i linje med GAROs förväntningar och tidigare lämnad information. Sammantaget resulterar detta i en nettoomsättning för fjärde kvartalet som uppgår till cirka 340 MSEK (370).

”Bristen på elektronikkomponenter till uppkopplade laddprodukter har väsentligt påverkat vår produktions- och leveransförmåga under kvartalet. Samtidigt är vår orderingång fortsatt god vilket resulterar i en hög orderbok”, säger Patrik Andersson.

Vidare har koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet belastats med cirka 15 MSEK av engångskaraktär till följd av byte av teknisk plattform inom GARO E-mobility. GAROs rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas därmed uppgå till cirka 9 MSEK (58).

”GAROs lansering av det nya produktsortimentet inom destinationsladdning, GARO Entity, har mottagits väl av marknaden och leveranser påbörjas under senare delen av första kvartalet. Det nya produktsortimentet säkerhetsställer funktionalitet och krav för den europiska marknaden vilket befäster vår ledande position inom destinationsladdning. I och med lanseringen får vi även successivt en väsentligt förbättrad situation avseende komponentförsörjningen och vi beräknar vara uppe i full produktion av GARO Entity till sommaren”, avslutar Patrik Andersson.

GAROs bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs den 23 februari 2023 kl 08.30.