Vopy AB (publ) har anlitat konsultföretaget Bergenstråhle & Partners för att genomföra en kartläggning och värdering av bolagets immateriella tillgångar. Denna värdering kombineras sedan med Vopys egna finansiella prognoser och ett indikativt bolagsvärde räknas fram.

Vopy har gett konsultföretaget Bergenståhle & Partners i uppdrag att utföra en värdering av bolaget. Syftet med värderingen var i första hand att kartlägga de immateriella tillgångarna som Vopy äger samt värdet av dessa tillgångar. Merparten av Vopys immateriella tillgångar kan relateras till patent, intern know-how, varumärken, goodwill, dokumenterad teknisk utveckling osv.

Om värderingsmodellen
Värderingen utfördes med utgångspunkt från Vopys egna prognoser kombinerat med Bergenstråhle & Partners bedömning huruvida de immateriella tillgångarna stödjer Vopys prognos om framtida intäkter och resultat. Den värderingsmodell som Bergenstråhle & Partners har använt sig av baserar sig på att de prognostiserade årliga kassaflödena under sexårsperioden 2022 till 2027 nuvärdesberäknas. En viktig utgångspunkt är att det är Vopys egna estimat av framtida kassaflöden som har använts och att Bergenstråhle & Partners har justerat ned dessa prognoser för att dels ta höjd för risker relaterade till intäktsgenerering samt att denna kan ta något längre tid än Vopys bedömning.

Fullständig information finns tillgänglig på https://www.vopy.com/investor-relations/press-releases/press-release?slug=vopy-kartlagger-och-varderar-immateriella-tillgangar.

”Vi ser med stort intresse på Vopys snabba utveckling och uppskattar att bolaget på ett tidigt stadium börjar inventera sina immateriella tillgångar, det är även glädjande att värdepotentialen bedöms som hög av externa parter. Vi ser nu fram emot att bolaget levererar på sina prognoser och infriar våra högt ställda förväntningar.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).