Patent- och marknadsöverdomstolen avslår krav från konkursboet angående företagshemlighet och upphovsrätt. Därmed förväntas den tvist som tog sin början 2017 att slutligt avgöras. Accumulate hävdade att Finansiell ID-teknik BID hade kopierat konsultbolagets företagshemliga tillgång, det som sedermera blev mobilt BankID

I en rättsprocess som rör obehörigt utnyttjande av företagshemlighet och intrång i upphovsrätt har Patent- och marknadsöverdomstolen delat underinstansens bedömning. Det gäller ett konsultbolag, Accumulate, i konkurs som krävde en betalning på cirka 1,2 miljarder kronor, tillsammans med ränta, från Finansiell ID-teknik BID, (BankID). Konsultbolaget anklagade företaget för att ha obehörigt utnyttjat dess företagshemlighet vid utvecklingen av ett system för säkra transaktioner år 2010. Dessutom yrkade konsultbolaget 50 000 kronor för intrång i deras upphovsrätt. Accumulate hävdade att informationen i deras system för säkra transaktioner utgjorde företagshemligheter och att de hade rättigheter till ett antal dokument som hade presenterats för det samägda företaget.

Patent- och marknadsdomstolen ogillade konsultbolagets talan, men efter att konsultbolaget överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen försattes bolaget i konkurs. Konkursboet övertog då ansvaret för att föra talan vidare.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nu kommit fram till samma slutsats som underinstansen. Domstolen konstaterar att konkursboet inte har lyckats påvisa att den ifrågavarande informationen var företagshemlig eller att Finansiell ID-teknik BID brutit mot några sekretessavtal. Konkursboet har inte heller kunnat påvisa att det har skett något intrång i konsultbolagets upphovsrätt.

Denna avgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen markerar ett slutpunkt för den rättsliga processen och innebär att kraven från konkursboet avslås. Det är en viktig påminnelse om vikten av att tydligt kunna bevisa företagshemlighet och upphovsrätt i sådana här tvister. För att kunna göra framgångsrika anspråk är det avgörande att kunna visa att den ifrågavarande informationen verkligen är företagshemlig och att intrång har skett. I detta fall har konsultbolaget misslyckats med att göra detta, vilket har lett till att deras krav inte har beviljats.

Det är också viktigt att notera att en konkurs inte automatiskt innebär att rättsliga tvister avbryts. Konkursboet kan i vissa fall överta ansvar och rättigheter för att driva sådana processer vidare. I detta fall togs ansvaret över av konkursboet när konsultbolaget gick i konkurs och överklagade domen. Konkursboet hoppades kunna få en annan utgång i Patent- och marknadsöverdomstolen, men deras krav mötte samma öde som tidigare.

Avgörandet från Patent- och marknadsöverdomstolen ger en tydlig signal om att bevisbördan är hög när det gäller att påvisa företagshemlighet och intrång i upphovsrätt. Det är inte tillräckligt att bara hävda att viss information är företagshemlig eller att man har upphovsrätten till vissa dokument. Det krävs konkreta och övertygande bevis för att stödja sådana påståenden.

Finansiell ID-teknik BID är ett samägt bolag av svenska storbanker.