En fortsatt stark börs under första halvåret 2023 har haft en positiv inverkan på den svenska aktieförmögenheten. Denna ökning har bidragit till att öka det totala värdet av aktieinnehav för många hushåll. Trots framgången har dock aktieförmögenheten ännu inte nått upp till nivån från slutet av år 2021. Under den tidsperioden har aktieförmögenheten minskat med 23 procent.

Översikt över första halvåret 2023

Aktieförmögenheten växte under första halvåret 2023 och nådde en total summa på 10 431 miljarder kronor vid slutet av juni. Detta representerar en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Kvinnors medianportfölj är fortsatt högre än männens, och skillnaden har utvidgats ytterligare under första halvåret 2023 med en ökning på 2 000 kronor.

Individer med årsinkomster på 1 miljon kronor eller mer stod för hela 64 procent av hushållssektorns samlade aktieförmögenhet vid slutet av juni 2023. Detta markerar en ökning med 9 procentenheter jämfört med samma period året innan. Å andra sidan ägde de med årsinkomster under 500 000 kronor endast 16 procent av den totala aktieförmögenheten.

Börsens positiva trend har fortsatt under första halvåret 2023. OMX Affärsvärldens Generalindex steg med 8,7 procent, medan OMX Stockholm 30 index, som representerar de 30 mest handlade och likvida aktierna i Sverige, ökade med 13 procent. Sammantaget har den totala aktieförmögenheten för svenska börsnoterade aktier således utvecklats positivt, med en ökning från 9 614 miljarder kronor vid slutet av 2022 till 10 431 miljarder kronor vid slutet av juni 2023.

Kvinnors medianportfölj fortsatt mer värd än männens

Vid slutet av år 2022 överträffade kvinnors medianportfölj för första gången sedan dataseriens början männens portfölj i värde. Vid den tidpunkten var skillnaden 2 000 kronor. Under första halvåret 2023 har denna skillnad ökat ytterligare. Kvinnors medianportfölj var värd 51 000 kronor vid slutet av juni, medan männens motsvarande värde var 47 000 kronor.

Det finns en betydande variation i både kvinnors och mäns individuella aktieportföljer. Medelvärdet överstiger medianvärdet avsevärt på grund av ett relativt litet antal individer med stora aktieportföljer som kan påverka medelvärdet. Att studera medianportföljen för både män och kvinnor kan därför vara ett mer pålitligt mått ur ett helhetsperspektiv, då medianen tar hänsyn till den breda variationen av portföljvärden.

Höginkomsttagare ökade sin andel av total aktieförmögenhet

Vid slutet av första halvåret 2023 ägde individer med årsinkomster på 1 miljon kronor eller mer hela 64 procent av den totala aktieförmögenheten inom hushållssektorn. Detta representerar en ökning jämfört med samma period föregående år, då de ägde 55 procent av aktieförmögenheten. Samtidigt har antalet individer som äger aktier och har en årsinkomst på minst 1 miljon ökat markant. Denna grupp har vuxit med 27 procent jämfört med slutet av juni 2022. De med en årsinkomst på 500 000 till 999 999 kronor har ökat med 12 procent, medan de med en årsinkomst på upp till 499 999 kronor minskat med 8 procent.

Ökat nordamerikanskt ägande av svenska aktier

En betydande del av det utländska ägandet i företag som är listade på den svenska marknaden är koncentrerat till Nordamerika. Vid slutet av första halvåret 2023 utgjorde Nordamerikas ägande hela 45 procent av det totala utländska ägandet. Detta är den högsta andelen sedan tidsseriens start år 1999. Andelen av ägande från Nordamerika i svenska börsnoterade aktier ökade framför allt under 2021, men under det senaste året har tillväxten avtagit.

Sammanfattningsvis har den fortsatt starka utvecklingen på börsen under första halvåret 2023 resulterat i en ökning av aktieförmögenheten för svenska hushåll. Kvinnors medianportfölj fortsätter att vara värdefullare än männens, och höginkomsttagare har ökat sin dominans över den totala aktieförmögenheten. Det nordamerikanska ägandet av svenska aktier har också nått sin högsta nivå hittills enligt tillgänglig statistik. Det återstår att se hur marknaden kommer att utvecklas under det kommande året och vilken påverkan det kommer att ha på aktieförmögenheten och ägarstrukturen.