SEB:s Företagarindikator, som mäter företagares förväntningar på kommande verksamhet inom de närmaste tre månaderna, minskar med 1 enhet under augusti, sjunker från +9 till +8. Samtidigt sjunker även samtliga tre ekonomiska indikatorer enligt undersökningen. Omsättningen minskar från +1 till -7, arbetstiden minskar från +1 till -14, och likviditeten minskar från +8 till -5.

När det kommer till Företagarindikatorn, minskar andelen företagare som förutspår en positiv utveckling av verksamheten under de kommande tre månaderna från 25 procent till 24 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger fortsatt på 16 procent, vilket har varit konstant under de senaste fyra månaderna. Andelen som förutspår oförändrad utveckling sjunker från 58 procent till 57 procent. Företagarindikatorn definieras som skillnaden mellan andelen positiva och negativa förväntningar, och den är nu 8 enheter, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med föregående månad.

Américo Fernández, SEB:s privatekonom, noterar att trots den lilla nedgången i framtidssynen, finns det inga tydliga tecken på att företagarna påverkats av lågkonjunkturen. En försiktig optimism är fortfarande närvarande. Tvärtom har företagarnas motståndskraft visat sig vara stark med en positiv trend i förväntningarna under de senaste sex månaderna, trots de ekonomiska utmaningarna.

När det gäller de ekonomiska indikatorerna för omsättning, likviditet och arbetstid, har samtliga tre sjunkit under den senaste månaden jämfört med föregående månad. Dessa indikatorer mäts som balansmått, vilket innebär att ökande svar subtraheras från minskande svar. Omsättningen minskar från +1 till -7, arbetstiden minskar från +1 till -14, och likviditeten minskar från +8 till -5.

Américo Fernández förklarar att nedgången i de ekonomiska indikatorerna förmodligen kan förklaras av de vanliga semestertiderna och bör därför inte primärt tolkas som en oroande utveckling. Inför hösten har företagarna byggt upp likviditetsreserver som kan användas för att hantera eventuella räntehöjningar.