SEB:s senaste Boprisindikator visar på en försiktig uppgång i hushållens förväntningar när det gäller boprisutvecklingen. Indikatorn ökade med 1 enhet under augusti, från plus 14 till plus 15. Denna indikator reflekterar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bopriser och de som tror på fallande priser. Trots den blygsamma ökningen ger den en indikation om hur hushållen ser på den framtida utvecklingen på bostadsmarknaden.

På regional nivå varierar indikatorn mellan 0 och plus 26 enheter. De olika regionerna ger en blandad bild av förväntningarna. I Västra Götaland har indikatorn ökat med hela 21 enheter, vilket kan tyda på en stark tro på stigande priser i den regionen. I Svealand, förutom Stockholm, ökade indikatorn med 8 enheter, medan Skåne noterade en mer blygsam ökning med 1 enhet. Samtidigt minskade förväntningarna i Östra Götaland med 17 enheter och i Stockholm med 6 enheter. I Norrland minskade indikatorn med 4 enheter.

Enligt SEB:s Boprisindikator ökade andelen hushåll som förväntar sig stigande bopriser under det kommande året med 2 enheter jämfört med föregående månad, och ligger nu på 41 procent. Samtidigt ökade andelen som tror på sjunkande priser med 1 enhet till 26 procent. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser minskade dock med 3 enheter och ligger nu på 23 procent. Denna variation i förväntningarna speglar osäkerheten på bostadsmarknaden.

Hushållen justerar upp sina ränteförväntningar

En intressant observation är att hushållen förväntar sig en högre styrränta om ett år jämfört med tidigare. Enligt Boprisindikatorn förväntar sig hushållen nu i genomsnitt att Riksbankens styrränta kommer att vara 4,01 procent om ett år. Detta är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad. Hushållen agerar därmed klokt genom att anpassa sina ränteförväntningar till en potentiell räntehöjning från Riksbanken.

Samtidigt minskar andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor något, från 9 procent till 8 procent. Det kan indikera att hushållen avvaktar med att binda sina räntor och inväntar ytterligare signaler från marknaden.

En komplex bostadsmarknad

Uppgången i Boprisindikatorn är måttlig men återspeglar en bostadsmarknad som fortsätter att vara komplex och ge tvetydiga signaler. Américo Fernández, SEB:s privatekonom, påpekar att de stora visningshelgerna vid månadsskiftet kommer vara avgörande för att bedöma marknadens styrka och om hushållen har rätt i sina förväntningar om framtiden.

Kombinationen av fler omförhandlade bolån, en potentiell räntehöjning och minskad köpkraft talar enligt Fernández fortfarande för en dämpad bostadsmarknad under hösten. Detta kan potentiellt påverka hushållens överlag positiva syn på framtiden.

Undersökningsmetodik

Boprisindikatorn baseras på en undersökning som Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB. Undersökningen bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Den senaste undersökningen genomfördes mellan 31 juli och 8 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Sammanfattningsvis visar SEB:s Boprisindikator på en försiktig ökning i hushållens förväntningar på boprisutvecklingen, samt en anpassning av ränteförväntningarna till en potentiell räntehöjning. Trots detta kvarstår en viss osäkerhet på bostadsmarknaden, och kommande visningshelger kan ge bättre insikter i marknadens verkliga hälsa.