Det är upp till bevis för regeringen nu. Orden i budgeten 2021 är förvisso fagra, men dessvärre också väldigt kalorifattiga. Kraftfulla satsningar på välfärd och klimatomställning utlovas i regeringens ”återstartspaket” som dessvärre riskerar att bli ett haveri när Sverige inte ens har råd med ett misslyckande. Den här gången är det omöjligt att inte sätta skarpt fokus på jobb- och välfärdsskaparna, Sveriges små och medelstora företag.

– Utan kraftfullt agerande kommer regeringens försökt till återstart av Sverige att misslyckas. I klartext så kommer investeringar att skjutas på framtiden och arbetslöshet och utanförskap kommer att bita sig fast, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

En budget med nya politiska satsningar på över 100 miljarder har idag lagts fram av regeringen och samarbetspartierna.

– Väl investerade skulle dessa medel göra stor skillnad, men fler nollor i budgeten är ingen garanti för bättre resultat, säger Daniel Wiberg

– Om pengarna går till symbolinsatser och ineffektiv offentlig konsumtion är det inte mycket bättre än att kasta pengarna i sjön, fortsätter Daniel Wiberg

– Sverige befinner sig i ett mycket svårt läge, med låg tillväxt, skenande arbetslöshet och en otrygghet i samhället som breder ut sig allt mer. Staten kan sköta vissa åtaganden, men grunden för välståndet kommer från vår egen förmåga, från företag och individer, avslutar Daniel Wiberg.

Företagarna pekar därför nu på fyra områden där regeringen måste göra sin hemläxa bättre.

 1. Kostnaderna för att anställa och arbetsgivarnas skyldigheter måste begränsas, så att fler kan komma i arbete snabbt.
  Satsningarna på tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter är ett viktigt erkännande av att höga arbetsgivaravgifter är ett av företagens största tillväxthinder. Fyra av fem nya jobb i ekonomin har sedan 1990 skapats av små och medelstora företag. Arbetsgivarnas kostnader och skyldigheter för anställda måste fortsätta begränsas, annars riskerar arbetslösheten bita sig fast.
 2. Incitamenten till att skapa välstånd genom aktiviteter som företagande, jobb och utbildning måste stärkas ytterligare.
  Ytterligare sänkningar av den statliga inkomstskatten är nödvändiga. De tidsbegränsade skattesänkningar som har aviserats bär karaktären av valfläsk och är inte något som långsiktigt stärker incitamenten till jobb, värdeskapande och egen försörjning.
 3. Regeringen måste underlätta arbetsgivaransvaret, genom att till exempel ta bort förmånsbeskattningen av privata sjukförsäkringar.
  Att öka arbetsgivarnas ansvar för sjukkostnader och rehabilitering skulle dramatiskt förvärra såväl arbetslöshet som utanförskap. Flera sådana förslag har lyfts och det vore förödande om de blev verklighet
 4. Tryggheten i samhället måste stärkas. Detta gäller även de brott och den otrygghet som drabbar företagare.
  Våldsbrott får med rätta stor uppmärksamhet. Att brotten blir fler och grövre är ett fatalt samhällsmisslyckande som kommer ta lång tid att reparera. Resurserna till rättsväsendet måste öka till en nivå som klarar möta utmaningarna.

Företagarnas analys är dyster men välgrundad – Sverige befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Sveriges BNP sjönk enligt SCB med 8,3 procent under andra kvartalet 2020 (jämfört med första kvartalet). Det är det största fallet i BNP sedan tidsserien inleddes år 1980.

 • Hushållens konsumtion med 7,7 procent
 • Exporten minskade med 18,2 procent
 • Importen minskade med 12,9 procent.
 • Arbetslösheten har ökat dramatiskt och var 9,2 procent i juli
 • Nära 572 700 anställda har gått ner i arbetstid genom korttidspermittering och en stor del av dessa riskerar att bli varslade
 • Den negativa spiralen är igång.
Plus Minus
SÄNKTA SKATTER
Sänkt bolagsskatt, inkomstskatt, arbetsgivaravgift, FoU-avdrag samt förlängd expertskatt främjar företagande och arbete.
VARAKTIGA SKATTESÄNKNINGAR
Vi saknar varaktiga skattesänkningar som främjar företagande, jobbskapande och utbildning som sänkning av de internationellt sett höga marginalskatterna på arbete och förbättringar av beskattningen av fåmansföretag.
KONTROLL AV A-KASSAN
De tillfälligt sänkta kraven i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara just tillfälliga. Arbete och egenförsörjning bör alltid uppmuntras. Fusk och missbruk måste stävjas. Därför är det välkommet att kontrollerna av a-kassan stärks.
AVSAKNAD AV ARBETSMARKNADSPOLITIK
Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden samtidigt som arbetslösheten är rekordstor. Trots detta saknas en tydlig politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken i dagens budget.
ÅTERGÅNG TILL FÖRETAGANDE
Det var akut att ändra reglerna kring vilanderegler för företagare i arbetslöshetsförsäkringen så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggjorde a-kassa under krisen. Reglerna behöver ses över så att en företagare inte förbjuds marknadsföra sig och ha kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.
BEGRÄNSA SJUKLÖNEANSVARET
Sjuklöneansvaret innebär en betydande risk för företagare. När arbetslösheten nu ökar krävs krafttag för att komma till rätta med indirekta kostnader för att anställa. Sjuklöneansvaret bör därför begränsas och ersättningen för höga sjuklönekostnader höjas.
MER RESURSER TILL RÄTTVÄSENDET
Det behövs mer resurser till rättsväsendet och Företagarna välkomnar de förstärkningar som görs men andelen av budgeten är fortfarande bara 5%. Varannan företagare med anställda har blivit utsatt för brott och mer än var tionde företagare funderar på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten.
REGELBÖRDAN FORTSATT PROBLEM
Regeringen och dess stödpartier måste gå från ord till verkstad för att förenkla för landets företagare. Nu måste de tillsätta resurser till de myndigheter som ska se till att målen följs och ett tydligt ansvar för frågan i regeringen. Administrationen av krisstöden har ökat frågan aktualitet när vi hade hoppats på motsatsen.
STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING
Regeringens nya uttalade fokus om en tydlig koppling mellan utbildning och företagens behov av arbetskraft är bra. Stöden för kompetensutveckling måste utformas så att även företag med små marginaler och företag utan kollektivavtal kan ta del av dem.
INEFFEKTIVA SKATTER
Ineffektiva skatter utan miljönytta som flygskatten, modeskatten och take-awayskatten är en dålig idé. Här behövs andra åtgärder som reduktionsplikt för flyg, ett förbud mot de oönskade kemikalierna på EU-nivå och/eller ett större producentansvar.