I PwC:s årliga globala VD-undersökning framträder tecken på en viss ekonomisk förbättring. Över 4700 vd:ar har deltagit i undersökningen. Fyrtio procent av vd:arna förutspår en ökande global tillväxt det kommande året, vilket är mer än det dubbla jämfört med föregående år. Resultaten visar också att endast hälften av världens företag förväntas vara konkurrenskraftiga inom de närmaste tio åren om de fortsätter på samma kurs.

I årets vd-undersökning tror 38 procent av vd:arna på en ökad global tillväxt det kommande året. Detta representerar en betydande ökning från förra årets 18 procent. Därmed återgår situationen till en mer normal nivå, sett ur ett historiskt perspektiv över de senaste tio åren. Samtidigt står många företag inför utmaningar med en pågående lågkonjunktur och behöver hantera långsiktiga hinder. Hela 45 procent av företagsledarna förutspår att deras företag endast kommer att vara konkurrenskraftiga under de kommande tio åren om de genomför förändringar.

– I förra årets vd-undersökning såg vi tydliga signaler på det förändringstryck som råder i näringslivet. Inte mindre än fyra av tio företag svarade då att deras verksamhet kommer att vara konkurrenskraftig i maximalt tio år, om de fortsätter som idag. I år är den här trenden ännu tydligare. Andelen företagsledare, som nu menar att deras verksamhet endast förblir konkurrenskraftig upp till tio år om de inte förnyar sina affärsmodeller, har ökat ytterligare. Det ser alltså ut som att näringslivets behov av att ställa om är här för att stanna, och takten verkar öka, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige.

Mer tveksamma till AI

Svenska företagsledare uttrycker en större tveksamhet gentemot användningen av artificiell intelligens (AI), enligt undersökningen. Resultaten indikerar att svenska företag är mindre benägna än det globala genomsnittet att implementera generativ AI. Medan 32 procent av de globala företagsledarna hävdar att deras företag har infört generativ AI det senaste året, är andelen endast 18 procent bland svenska vd:ar.

– Det här är förvånande med tanke på hur starkt Sverige kommer ut i olika innovationsindex, vår digitala mognad, och de stora investeringar som görs inom forskning och utveckling. En anledning till att svenska företag inte kommit lika långt kan vara bristande insyn om hur generativ AI kan bidra till ökad produktivitet. En annan viktig förklaring är att den svenska debatten till stor del hittills fokuserat på riskerna med AI snarare än på möjligheterna, kommenterar Sofia Götmar-Blomstedt.

Förutsättningarna för framtiden ser mer positiva ut enligt globala företagsledare, där nästan sex av tio tror att AI kommer att förbättra kvaliteten på företagets produkter och tjänster det kommande året. I jämförelse svarar endast fyra av tio svenska vd:ar likadant.

– AI är här för att stanna och vi måste kunna lita på att företag utvecklar och använder AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företagen behöver även kunna förklara hur de använder och behandlar kunders personliga information. Sedan måste även lagstiftningen gå i takt med utvecklingen och där är vi inte riktigt än, menar Sofia Götmar-Blomstedt.

Lägre avkastningskrav på klimatinvesteringar

Vidare visar undersökningen att många företag redan har påbörjat åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Förbättrad energieffektivitet och minskad energikonsumtion är de områden där flest åtgärder har genomförts, med 65 procent av företagen som arbetar med insatser inom dessa områden.

– Det är positivt att det finns en vilja till förändring på klimatområdet inom många företag, även om det givetvis finns mycket kvar att göra. Fyra av tio företagsledare  säger dessutom att de kan acceptera en lägre avkastning vid klimatvänliga investeringar. Det visar på en ny syn på tillväxt, som även inkluderar samhällets långsiktigt hållbara framtid, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.