Vid slutet av det andra kvartalet 2023 nådde den samlade förmögenheten för svenska fonder 6 691 miljarder kronor. Detta representerar en ökning med 405 miljarder kronor, motsvarande en imponerande ökning med 6,4 %, jämfört med föregående kvartal. Den positiva ökningen i fondförmögenheten kan tillskrivas gynnsamma nettotransaktioner och en fördelaktig utveckling på börsen. 

Andra kvartalets utveckling i sammandrag

De totala nettotillströmningarna till investeringar uppgick till 47,9 miljarder kronor. Hushållen bidrog med nettotillströmningar till investeringar på 4,2 miljarder kronor. Hushållens direkta innehav i fonder ökade till 1 160 miljarder kronor. Detta är en ökning med 58 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal och hela 157 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2022. Den mest markanta ökningen för hushållen låg inom fondkategorin Aktiefonder, som nu utgör 9,2 % av den totala fondförmögenheten. Hushållen visade positiva nettotillströmningar till investeringar inom Aktiefonder, Räntefonder och Fond-i-fonder. Blandfonder var den enda fondkategorin med negativa nettotillströmningar, vilket summerade till –5,8 miljarder kronor. Aktiefonder var den mest populära fondkategorin med nettotillströmningar på 36 miljarder kronor. Utländska investerare ökade sina innehav med nettotillströmningar på 3,9 miljarder kronor under kvartalet.

Växelkursen för kronan svagare än föregående kvartal

Genomsnittlig växelkurs för en euro var 11,46 kronor, jämfört med 11,19 kronor under föregående kvartal. Genomsnittlig växelkurs för amerikanska dollar var 10,52 jämfört med 10,43 kronor under föregående kvartal.

Antalet aktiva fonder enligt statistiken

Under andra kvartalet lanserades 19 nya fonder och 7 tidigare aktiva fonder stängdes eller slogs samman. Totalt noterades 847 aktiva svenska fonder, en ökning med 12 jämfört med föregående kvartal.

Slutsatser

Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen visar på en anmärkningsvärd tillväxt inom den svenska fondmarknaden. Ökningen av fondförmögenheten, särskilt inom Aktiefonder, indikerar en fortsatt tilltro till marknadens potential bland investerarna. Samtidigt framträder en tendens med minskad attraktion för Blandfonder, vilket kan bero på skiftande preferenser eller marknadsvärderingar.

Det övergripande bilden visar på en dynamisk och utvecklande fondmarknad, där investerare reagerar på marknadens rörelser och söker möjligheter för att optimera sina portföljer. Den ökande förmögenheten och antalet nya fonder tyder på en fortsatt tillströmning av kapital till den svenska fondmarknaden under det kommande kvartalet.