Över 400 000 personer i Sverige är utan arbete för tillfället. Samtidigt letar arbetsgivare från olika platser i landet intensivt efter kvalificerade anställda. För att få ett jobb måste de arbetslösa vara redo att antingen flytta till en annan plats eller överväga att byta yrke. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att främja ökad rörlighet bland arbetssökande, både geografiskt och yrkesmässigt, enligt de nya direktiven i regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för år 2024.

– Behovet av inflyttad personal är ofta stort vid företagsetableringar och företagsexpansioner, inte minst kopplat till den gröna omställningen av ekonomin. Därför behöver den geografiska och yrkesmässiga rörligheten öka. Vi har hög arbetslöshet i vissa delar av landet medan andra skriker efter arbetskraft, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingen har ansvar att främja både geografisk och yrkesmässig rörlighet bland arbetssökande. Detta innebär att de som letar efter arbete måste vara beredda att antingen flytta inom landet eller överväga att byta yrke. För att stödja arbetssökande kommer olika åtgärder att erbjudas, inklusive förslag på platser att söka jobb samt vägledning i detta.

Senast den 1 oktober 2024 ska Arbetsförmedlingen redovisa de åtgärder de vidtagit för att främja ökad rörlighet, både geografiskt och yrkesmässigt, genom stödjande insatser och övervakning. Särskilt fokus kommer att läggas på att möta arbetskraftsbehoven som uppstår i samband med stora företagsförändringar och expansioner. Myndigheten ska även rapportera om hur deras handlingsplaner har implementerats, resultaten av de genomförda åtgärderna och specifikt hur dessa åtgärder har bidragit till att förbättra tillgången på kompetent personal. Dessutom ska de beskriva sin plan för framtida utveckling av detta arbete.