Fitch Ratings har sänkt USA:s kreditbetyg till ’AA+’ från ’AAA’. De negativa utsikterna har tagits bort och ett stabilt utsiktsläge har tilldelats. Världens börser sjunker på beskedet.

Dålig styrning och ökad skuldbörda

Fitch anser att USA:s styrning har försämrats stadigt de senaste 20 åren, vilket inkluderar frågor om finanser och skulder. Upprepade politiska avkall angående skuldtaket och de sista-minuten-lösningarna har underminerat förtroendet för den ekonomiska hanteringen. Dessutom saknar regeringen en medellångsiktig finansiell ram och har en komplex budgetprocess. Dessa faktorer, tillsammans med ekonomiska chocker, skattesänkningar och nya utgiftsinitiativ, har bidragit till successiva skuldtillväxter under det senaste decenniet. Utmaningar relaterade till stigande kostnader för socialförsäkringar och sjukvård på grund av en åldrande befolkning har inte heller hanterats i tillräcklig omfattning.

Ökade budgetunderskott

Fitch förväntar sig att det allmänna budgetunderskottet kommer att öka till 6,3 % av BNP år 2023, jämfört med 3,7 % år 2022. Detta beror på svagare statliga intäkter, nya utgiftsinitiativ och en högre räntebörda. Åtstramningar i icke försvarsutgifter som enligt Fiscal Responsibility Act har överenskommits erbjuder endast en blygsam förbättring av den medellångsiktiga budgetutsikten. Fitch förutspår ett budgetunderskott på 6,6 % av BNP år 2024 och en ytterligare ökning till 6,9 % år 2025. Större underskott kommer att drivas av svag BNP-tillväxt år 2024. Skuldräntan i förhållande till intäkterna förväntas nå 10 % år 2025, vilket är betydligt högre än ’AA’-medelvärdet på 2,8 % och ’AAA’-medelvärdet på 1 %.

Ökad statsskuld

Även om underskottet minskade under de senaste två åren från den höga nivån 122,3 % av BNP år 2020 till 112,9 % i år, är det fortfarande betydligt högre än nivån före pandemin år 2019, som låg på 100,1 % av BNP. Fitch förutspår att skuldsättningen kommer att öka under prognosperioden och nå 118,4 % av BNP år 2025. Skuldnivån är över två och en halv gånger högre än ’AAA’-medelvärdet på 39,3 % och ’AA’-medelvärdet på 44,7 % av BNP. Långsiktiga prognoser tyder på att skulden i förhållande till BNP kommer att fortsätta öka, vilket ökar USA:s sårbarhet för framtida ekonomiska chocker.

Olösta medellångsiktiga ekonomiska utmaningar

Under de kommande tio åren förväntas högre räntor och stigande skuldnivåer öka räntebördan. Samtidigt kommer en åldrande befolkning och ökande sjukvårdskostnader att öka utgifterna för äldre, om inte finanspolitiska reformer genomförs. Enligt Congressional Budget Office förväntas räntekostnaderna fördubblas till 3,6 % av BNP år 2033. Samtidigt förutspår CBO en ökning av obligatoriska utgifter för sjukvård och socialförsäkringar med 1,5 % av BNP under samma period. Om inga rättsliga förändringar görs förväntas Social Security-fonden vara tömd år 2033 och Hospital Insurance Trust Fund (som används för att betala för sjukvårdsdelen) förväntas vara tömd år 2035, vilket ytterligare utmanar den ekonomiska utvecklingen om inga åtgärder vidtas i tid. Utgången av 2017 års skattesänkningar, som upphör år 2025, förväntas också öka underskottet.

Styrkor som stödjer betyget

USA har flera strukturella styrkor som stödjer dess betyg, inklusive en stor, avancerad, diversifierad och höginkomstekonomi, stöttad av en dynamisk affärsmiljö. Den amerikanska dollarn är världens främsta reservvaluta, vilket ger regeringen extraordinär finansieringsflexibilitet.

Prognos för ekonomin

Fitch förutspår att den amerikanska ekonomin kommer att hamna i en mild recession under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024, med stramare kreditvillkor, svagare företagsinvesteringar och minskad konsumtion. Årlig BNP-tillväxt förväntas sjunka till 1,2 % i år från 2,1 % år 2022, med en total tillväxt på endast 0,5 % år 2024. Trots högre arbetslöshet och en lägre arbetskraftsdeltagande (1 procentenhet lägre än före pandemin) kan detta påverka den potentiella tillväxten på medellång sikt negativt.

Penningpolitik och ekonomi

Federal Reserve har höjt räntorna med 25 punkter i mars, maj och juli 2023. Fitch förväntar sig ytterligare en höjning till 5,5-5,75% i september. Den ekonomiska motståndskraften och arbetsmarknaden gör det svårt för Fed att nå sitt inflationsmål på 2 %. Core PCE-inflationen, som är Fed’s viktigaste prisindex, förväntas ligga kvar högt på 4,1% på årsbasis, vilket sannolikt kommer att förhindra räntesänkningar före mars 2024. Samtidigt minskar Fed sina innehav av bostadsobligationer och amerikanska statspapper, vilket ytterligare stramar åt finansiella förhållanden.

Möjliga ratingförändringar

Faktorer som kan leda till en negativ ratingförändring inkluderar en markant ökning av den allmänna statsskulden på grund av bristande hantering av långsiktiga offentliga utgifter och intäktsutmaningar. Dessutom kan en försämring av samstämmigheten och trovärdigheten i ekonomisk politik underminera USA:s status som reservvaluta, vilket i sin tur minskar regeringens finansieringsflexibilitet.

Å andra sidan kan en positiv ratingförändring ske om det genomförs en finansiell justering för att tackla stigande obligatoriska utgifter eller om dessa utgifter finansieras med ytterligare intäkter, vilket leder till en minskning av statsskulden i förhållande till BNP på medellång sikt. Dessutom skulle en ihållande återvändning av förbättring i styrningen vara en positiv faktor.

Läs hela rapporten från Fitch Ratings här