Även om alla hushåll har ett fondsparande genom pensionssystemet och nästan hälften av alla svenskar privat sparar i aktiefonder, finns det stora kunskapsluckor när det kommer till grundläggande förståelse kring vad en fond egentligen är. En färsk hushållsundersökning från Finansinspektionen avslöjar att nästan varannan svensk misslyckas med att svara rätt på frågan om det är säkrare att köpa aktier i ett enskilt företag jämfört med att investera i andelar av en aktiefond.

Okunskap i en allt mer komplex finansiell värld

I en tid då vikten av sparande har blivit alltmer påtaglig, särskilt med tanke på stigande prisnivåer och räntor under det senaste året, är det avgörande att inte bara spara pengar utan också att förstå vad man investerar i. För att lyckas med sitt sparande krävs inte bara att man sätter undan pengar regelbundet, utan också att man har en djupare förståelse för de finansiella produkter som används som verktyg för att bygga upp en stabil ekonomisk framtid.

Vare sig målet med sparandet är att skapa en buffert, trygga pensionen eller förverkliga drömmen om en sommarstuga, är det av yttersta vikt att förstå det underliggande instrumentet – fonden. Trots att historiskt sett långsiktiga investeringar på börsen har visat sig löna sig, är det inte tillräckligt. Riskhantering genom diversifiering är också essentiellt. Att nästan hälften av de tillfrågade svenskarna inte kan skilja på att investera i en enskild aktie och att köpa andelar i en fond är en oroande indikation, konstaterar Moa Langemark, rådgivare på FI.

Avgifter som dolda kostnader

Utöver bristande kunskap om vad en fond är, är osäkerheten kring avgifter för sparandet påtaglig. För att öka medvetenheten om kostnaderna som är förknippade med olika fondkategorier, har FI tagit initiativ genom att offentliggöra medianavgifterna för både Sverigefonder och globalfonder. En central uppdelning görs mellan indexförvaltning, där en fond enbart följer ett specifikt index, och aktiv förvaltning, där en fondförvaltare tar betalt för att prestera bättre än det definierade indexet.

Att förstå hur avgifter påverkar det långsiktiga sparandet är nödvändigt för varje konsument. Till synes små skillnader i avgiftsnivåer kan snabbt växa till betydande summor över tid. Vid exempelvis Sverigefonder är skillnaden i avgift mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond 1,06 procentenheter. Om man sparar 2 000 kronor i månaden under 30 år med en årlig avkastning på sju procent, innebär detta att man skulle ha betalat 256 000 kronor mer för den aktivt förvaltade fonden. Det är därför avgörande att vara medveten om detta och noggrant överväga valet av fond för att säkerställa att en eventuellt dyrare fond också genererar ett verkligt mervärde, säger Moa Langemark.

Att täppa till kunskapsgapen

För att adressera bristen på kunskap om fonder och sparande behövs utbildning och informationskampanjer. FI och andra aktörer inom finanssektorn har en viktig roll att spela när det kommer till att öka medvetenheten bland allmänheten. Genom att erbjuda lättillgänglig och begriplig information om hur olika sparprodukter fungerar, risker och fördelar samt hur avgifter påverkar det långsiktiga utfallet, kan fler svenskar ta välgrundade beslut kring sitt sparande.

Sammanfattningsvis är det inte bara viktigt att spara pengar, utan också att förstå var och hur man investerar dem. Genom att överbrygga kunskapsgapen kring fonder och avgifter, kan individer stärka sina ekonomiska beslut och skapa en mer stabil och välmående finansiell framtid.