Inflationens tillbakagång och dess inverkan

Inflationen i Sverige visar tecken på att avta, men landets företag och hushåll kämpar fortfarande med de höga priserna och räntorna. Denna situation leder till en försvagning av konjunkturläget, och Finansdepartementet bedömer att Sverige kommer att befinna sig i en ekonomisk lågkonjunktur fram till 2025. Trots att inflationen nu minskar både i Sverige och globalt, har hushållens köpkraft försämrats, vilket resulterar i en svag efterfrågan inom ekonomin.

Ekonomins framtidssyn

Hushållens konsumtion förväntas vara låg under början av 2024, men kommer gradvis att återhämta sig i takt med att inflationen minskar och inkomsterna ökar. Finansminister Elisabeth Svantesson uttrycker att regeringens åtgärder mot inflationen börjar ge effekt och betonar vikten av att fortsätta arbetet tills inflationsmålet är uppnått.

Bostadsbyggandet och exporten

Bostadsbyggandet, som har minskat kraftigt under året, förväntas fortsätta vara lågt, vilket påverkar BNP-tillväxten negativt. Däremot förutspås exporten bidra positivt till tillväxten 2024. Finansdepartementet bedömer att Sveriges BNP minskar med 0,5 procent under 2023, men kommer att öka med 0,6 procent 2024.

Arbetsmarknadens utmaningar

Arbetsmarknaden har försämrats under hösten, med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet. Prognoserna indikerar att denna svaga trend kommer att fortsätta genom 2024, men en förbättring förväntas när ekonomin återhämtar sig 2025.

Osäkerhetsfaktorer

Prognosen omfattar flera osäkerhetsfaktorer, inklusive utvecklingen av marknadsräntor, bostads- och fastighetsmarknadens tillstånd, samt den ekonomiska utvecklingen i andra länder.

Påverkan på offentliga finanser

Det ekonomiska läget belastar även de offentliga finanserna under både 2023 och 2024. Konjunkturförsvagningen och den höga inflationens eftersläpande effekter leder till lägre skatteinkomster och ökat kostnadstryck för kommuner och regioner. Först när ekonomin förväntas återhämta sig 2025, bedöms de offentliga finanserna stärkas.

– Det är positivt att inflationen, och särskilt kärninflationen, nu har börjat ge vika. Det stärker bilden av att regeringens inflationsbekämpning har effekt. Nu måste vi hålla ut tills vi verkligen ser att vi är tillbaka på inflationsmålet. Regeringens budget är utformat för det här ekonomiska läget, säger finansminister Elisabeth Svantesson.