Amorteringsreglerna, som infördes av Finansinspektionen (FI) 2016 och 2018, har gett bankerna möjlighet att bevilja låntagare en tillfällig amorteringspaus, även kallad “ventilen”. Syftet med reglerna var att stärka hushållens motståndskraft och öka stabiliteten i det finansiella systemet. Nu har FI på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av hur bankerna hanterar amorteringsundantagen i praktiken, och slutsatsen är att ventilen fungerar och att bankerna gör individuella bedömningar.

Ventilen innebär att bolånetagare som har drabbats av väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar kan få undantag från att amortera. Det senaste året har många hushåll påverkats negativt av den ekonomiska situationen, vilket har resulterat i att fler vill utnyttja möjligheten att slippa amortera. Under de första månaderna av 2023 beviljades i genomsnitt 2 800 hushåll per månad undantag från amorteringskraven. Detta är nästan fyra gånger så många som under samma period 2022.

Daniel Barr, generaldirektör för FI, betonar att ventilen fungerar bra och enligt dess ursprungliga intentioner. När hushållen har svårigheter med sin privatekonomi blir det också fler som beviljas undantag. Detta visar att möjligheten till undantag fungerar som det var tänkt.

Det är av största vikt att bankerna gör en individuell bedömning utifrån varje låntagares specifika situation. FI bedömer att bankernas processer för att hantera dessa bedömningar har blivit bättre och fungerar bra idag.

Daniel Barr kommenterar att bankerna är de som bäst känner sina egna kunder och därmed är bäst lämpade att fatta beslut om vem som bör få ett tillfälligt undantag och under vilken tidsperiod. FI har noterat att bankernas processer för detta har förbättrats och att bankerna agerar mer enhetligt i sin hantering.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen från FI att ventilen i amorteringsreglerna fungerar som avsett. Den har gett bankerna möjlighet att göra individuella bedömningar och bevilja undantag till de hushåll som har drabbats av svåra ekonomiska förutsättningar. Det är ett viktigt verktyg för att stärka hushållens ekonomiska motståndskraft och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. FI framhåller att bankerna gör bra bedömningar och att deras processer för att hantera undantagen har blivit mer enhetliga.