Det digitala lärandet utvecklas snabbt i spåren av pandemin men kunskapen om edtechtjänsternas effekter på lärandet är för låg. Nu antas fem startups till den första forskningsacceleratorn för edtech i Sverige för att ändra på det.

I spåren av pandemin har lärande med hjälp av utbildningsteknologiska tjänster (edtech) ökat markant, men kunskapen om tjänsternas effekter på lärandet är för låg. För att råda bot på det, etablerar Swedish Edtest, den nationella testbädden för edtech, och branschorganisationen Swedish Edtech Industry nu ett samarbete med den brittiska forskningsacceleratorn Educate. Det långsiktiga målet med samarbetet är att svenska barn, elever och studenter ska ha tillgång till bättre digitala produkter och tjänster i sitt lärande.

De företag som antagits levererar digitala tjänster från grundskola till högskola och täcker in aspekter som läs- och skrivsvårigheter, matematik, språkinlärning, privatekonomi och inlärningsteknik.

Gimi främjar och underlättar barns lärande av ekonomi genom att visualisera och konkretisera abstrakta begrepp.

Hypocampus/Cortexio effektiviserar lärandet av basfakta och begreppskunskap vid självstudier och ger läraren mer tid till undervisning.

Astrid Education AI språkigenkänning som gör det roligare för unga elever att träna på att läsa, skriva och prata engelska.

Eddler förklarar matematik, fysik och programmering för att fler elever på högstadiet och gymnasiet ska nå sina mål.

Lexplore screening av läsförmåga för att tidigt kunna ge elever med läs- och skrivsvårigehter rätt stöd

Femton bolag sökte till acceleratorn. Gemensamt för de fem utvalda är att samtliga har tydliga planer på hur de ska använda Educate samarbetet för att sätta upp egna evidensbaserade utvecklingsprojekt. Urvalet har skett av fil Dr i didaktik Anna Åkerfeldt och Hanna Elving, Swedish Edtest.

Digitala lärresurser utvecklas snabbt och forskning går långsamt
Digitala tjänster för lärande har använts i årtionden. När den tekniska utvecklingen går fort och nya digitala lärresurer tillkommer, hänger forskningsresultaten inte med. Forskningsutlåtanden blir snabbt inaktuella och blir inte ett stöd för lärarna när de ska ta sig an den svåra uppgiften att välja och värdera lärresurser.

Forskningsacceleratorn Educate grundades på University College of London för att öka kunskapen om evidens och pedagogisk forskning i edtechsektorn. Företagen får en metod för att på ett kontinuerligt och eveidensbaserat sätt utveckla sina produkter och förstå och förklara effekten av produkterna för de lärare som använder sig av dem. I höst får svenska edtechföretag samma möjlighet i en första omgång tillsammans med brittiska och svenska forskare.

Sverige saknar nationellt kunskapscentrum för digitala lärresurser
Utbildningshuvudmän och edtechföretag lämnas idag ensamma med frågan om vad som är kvalitet och ger effekt på lärandet. Det menar Hanna Elving, som leder Swedish Edtest.

– För oss i testbädden Swedish Edtest är samarbetet med Educate ett led i vårt arbete att på vetenskaplig grund utveckla kvalitet i såväl utbudet av digitala lärresurser som användningen av dem. Idag saknar Sverige ett kunskapscentrum där forskare, utbildare och företag kan mötas och tillsammans driva kvalitet och utveckling. Det hålet siktar vi på att fylla och ser det här som ett första steg.

En positiv utvecklingsspiral för tillväxt och innovation
Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, menar att samarbetet är ett sätt för edtechföretag att utveckla evidensbaserade produkter och att ta ansvar för sin roll i utbildningssektorns ekosystem.

– Det här vässar svenska edtechföretags förmåga att utveckla evidensbaserade produkter, som man vet fungerar. Det kommer att stärka svensk edtechs konkurrenskraft på sikt och ge möjlighet för tillväxt, vilket i sin tur ger kapital för utveckling av ännu bättre tjänster. En positiv utvecklingsspiral och en win-win för alla.