Färre än vart fjärde företag arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald på sin arbetsplats och ett fåtal har en ansvarig för dessa frågor i ledningsgruppen eller styrelsen. Dessutom har bara en procent av företagen verksamhet i utsatta områden, och få erbjuder sommarjobb där. Företagen efterfrågar handlingskraft från politiken, med bland annat sänkta arbetsgivaravgifter som stöd för ökad mångfald. Kantar Sifo har på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC tagit fram en ny undersökning bland företagare som kastar ljus över dessa frågor.

I undersökningen uppgav 24 procent av företagen att de arbetar aktivt för att öka inkludering och mångfald på sin arbetsplats. Det är vanligare att större företag har ett strukturerat arbete för att öka inkludering och mångfald. Bland företag med tio eller fler anställda uppgav 37 procent att de arbetar aktivt med detta, medan 20 procent av de mindre företagen gav samma svar.

– Tyvärr visar undersökningen att det bara är fyra procent av företagen som har en mångfalds- och inkluderingsansvarig i ledningsgruppen. Det här är bekymmersamt eftersom ökad inkludering och mångfald måste börja i företagsledningen. Där pekas riktningen ut och där sätts mål för vad företaget vill uppnå när det gäller mångfald, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd av Järvaveckan.

Språkutbildning och lägre arbetsgivaravgifter kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden
Språk utmålas ofta som ett hinder för att anställa och i undersökningen uppger 76 procent att det behövs politiskt stöd för språkutbildning av anställda som inte kan svenska. Deltagarna anser även att lägre arbetsgivaravgifter eller annat ekonomiskt stöd för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden kan öka etnisk mångfald på företag.

Bara ett av 100 företag har verksamhet i utsatt område
Resultaten visar också att få bolag har verksamhet på plats i utsatta områden, där bara en procent av företagen har engagerat sig genom att öppna upp kontor eller verksamhet. Så få som två procent av företagen har besökt en skola belägen i ett utsatt område. Dessutom är det inte fler än sju procent som uppger att de erbjuder sommarjobb och praktikplatser i utsatta områden.

Polariseringen hotar tillväxten
Undersökningen visar också att 39 procent av deltagarna upplever att polariseringen i samhället är ett hot mot tillväxten i det egna företaget. Bland företag på landsbygd och i mindre tätorter ger 47 procent samma svar.

– Det är viktigt att företagen ser vad de kan bidra med. Det är tillsammans som vi kan lösa utmaningarna och gå stärkta framåt. Därför är det glädjande att drygt hälften av de tillfrågade anser att svenska företag bör göra mer för att förbättra integrationen i samhället, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd på PwC Sverige.

Går att rekrytera på kompetens och samtidigt verka för etnisk mångfald

Nästan hälften av företagen i undersökningen ser ingen motsättning mellan att rekrytera på meriter och samtidigt verka för att öka etnisk mångfald. Bland företag som arbetar aktivt för inkludering och mångfald är det hela 65 procent som ger det svaret. Dessutom anser deltagarna i undersökningen att den främsta anledningen till att arbeta med inkludering och mångfald är att attrahera och behålla talanger samt att bibehålla konkurrenskraften.

– Det här visar att rekrytering är en viktig väg till att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Viljan finns och företagen har också identifierat att detta är frågor som är direkt kopplade till företagets fortlevnad. För att lyckas bör man inkludera detta område i företagets strategi och inte jobba med det i ett parallellt spår, säger Ahmed Abdirahman.

Om undersökningen Järvaveckan Research – Perspektiv: Näringslivet 2023
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under maj 2023, och 1 046 företagare har medverkat. Bakgrunden till undersökningen är att belysa hur svenska företag arbetar med inkludering och mångfald, samt vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete i det egna företaget.