EKN, Exportkreditnämnden, har lanserat en ny garanti för att främja gröna exportaffärer. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 % av affärens värde för att skydda sig mot risken för utebliven betalning.

För att kunna använda garantin, måste affären gälla gröna produkter eller produkter som i sin slutanvändning ingår i en grön verksamhet. Anna-Karin Jatko, generaldirektör för EKN, menar att garantin är en viktig pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen.

EKN har tidigare lanserat den Gröna kreditgarantin som utvecklades för gröna investeringar i Sverige. De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter och har som mål att främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands. EKN är en myndighet som har som uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och främja det svenska näringslivets internationalisering.

Med garantierna försäkrar EKN betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.