Vårt samhälle, näringsliv och vardagsliv är sedan länge starkt präglade av linjära strukturer och normer. Vad kan få oss att göra annorlunda, och när har det tidigare lett till stora samhällsförändringar? Det ska Expertgruppen för normförändringar undersöka.

– Om vi ska lyckas möta klimatutmaningarna måste vi förändra vårt tankesätt och bryta rådande normer, menar expertgruppens ordförande Lina K Wiles, som arbetar som hållbarhetschef på textiluthyrningsföretaget Elis. Och vi måste göra det nu.

Linjära processer
Lina menar att idag bygger alla affärsöverenskommelser på linjära processer. Den som köper en produkt ansvarar sedan för vad som händer med den. I en cirkulär ekonomi ligger fokus på funktion och nyttjande och ett delat ansvar, så att produktion och konsumtion kan minimeras. Dessvärre har det linjära tänkandet varit norm så länge att det är svårt att bryta, även om de praktiska förutsättningarna finns.

– Tekniska lösningar och en individuell vilja att göra rätt räcker inte för att förändring ska ske i stor skala och på kort tid. Vi måste också titta på vilka mekanismer och strukturer som styr beslutsfattande och beteenden på organisationsnivå och samhällsnivå, säger Lina.

Barriärer
Just sådana barriärer ska den tillsatta expertgruppen identifiera, för att kunna ge förslag till åtgärder som kan påskynda normskiftet från linjär ekonomi till cirkulär.

– Visst finns det en del praktiska och tekniska hinder kring att skifta affärsmodell. Men minst lika fundamentalt är de psykologiska, vanemässiga, systematiska och strukturella barriärerna. Där ska vi lägga fokus.

Fallstudie
Under hösten gör ett par av gruppmedlemmarna en fallstudie kring textil som ska ge gruppen lärdomar om vad som driver normer och vanor. Att det går att förändra vårt beteende är Lina övertygad om. Det har inte minst tiden under pandemin lärt oss, där vi lärt oss leva med en lång rad restriktioner.

– Vi ska även titta på vad det är som gör att vi faktiskt förändrar våra vanor, och vilka lärdomar som kan dras från samhällsförändringar som har kommit till stånd tidigare, säger Lina. Vi ser ju att allt fler börjar hyra verktyg i stället för att köpa och reparerar sina kläder i stället för att köpa nya. När och hur ändras det beteendet?

Tydligt ledarskap
Ett tydligt ledarskap behövs när det gäller att driva på den cirkulära ekonomin genom att kommunicera, gynna och uppmuntra till att göra rätt.

– Vi måste gå från undantag till regel. De cirkulära affärsmodellerna ska inte behöva vara ett aktivt val, utan det självklara utgångsläget. Och beslutsfattare behöver skapa förutsättningar för det.