Den lugna aktiviteten på transaktionsmarknaden inom Private Equity beror på makroekonomisk oro och stigande räntor. Företagen förbereder sig för en eventuell framtida recession. Det råder dock osäkerhet om hur transaktionsklimatet kommer att utvecklas under de kommande kvartalen, eftersom antalet försäljningar har minskat markant sedan mitten av 2022.

I Coeli Private Equity AB har det dock börjat synas några positiva tecken. Under det andra kvartalet 2023 har allt fler transaktioner ägt rum hos portföljbolagen, särskilt hos de nordiska Private Equity-fonder som Coeli Private Equity AB har investerat i sedan 2006. Exempel på framgångsrika försäljningar är Litorina, Norvestor och Priveq.

Henrik Arfvidsson, VD och förvaltare på Coeli Private Equity AB, noterar att den ökade aktiviteten på transaktionsfronten är välkommen, men han anser att det är för tidigt att säga om det är början på en ny trend på marknaden.

”Vanligtvis är det andra kvartalet mycket aktivt när det gäller transaktioner, så ökningen vi ser var både förväntad och önskad. Vi kommer från historiskt låga nivåer, så vi märker ändå av förändringen. Men låt mig vara tydlig, vi befinner oss fortfarande på mycket låga nivåer”, säger Henrik Arfvidsson.

Trots oron för en recession har liknande perioder tidigare visat sig vara attraktiva för Private Equity-investeringar. Detta framgår tydligt i den följande grafen, där genomsnittlig årlig avkastning på förvärv har varit särskilt hög under lågkonjunkturer.

Henrik Arfvidsson noterar också en ökad potential för företag att växa genom tilläggsförvärv i det nuvarande transaktionsklimatet. Genom en ”Buy and Build”-strategi, där man kombinerar förvärv och organisk tillväxt, kan man skapa synergier och stärka sin position på marknaden.

”’Buy and Build’ är en attraktiv strategi för Private Equity-bolag eftersom förvärvsmultiplarna vanligtvis är högre för större bolag än för mindre bolag. Genom att kombinera flera mindre bolag för att skapa ett större bolag kan man inte bara uppnå synergier och en starkare marknadsposition, utan också potentiell arbitrage. Arbitraget uppstår eftersom förvärvsmultiplarna ökar i takt med bolagets storlek och förbättrade marginaler. I den nuvarande något långsammare transaktionsmarknaden blir ’Buy and Build’ extra intressant för företagsbyggare och oss investerare”, förklarar Arfvidsson.

Utöver de attraktiva möjligheterna betonar Arfvidsson också vikten av att kontinuerligt investera för att diversifiera portföljen, oavsett marknadsförhållanden. Samtidigt identifierar han svårigheterna med att starta nya fonder eftersom institutionella investerare behöver få tillbaka kapital i sina system innan de kan investera mer. Avsaknaden av försäljningar har skapat likviditetsproblem för många institutionella investerare under slutet av 2022 och 2023.

Investerare som har tillgång till kapital står dock inför en unik marknadssituation, där investeringar gjorda av Private Equity-bolag under svårare tider har genererat attraktiva avkastningsmöjligheter, som visas i den tidigare nämnda grafen.

Erik Bäckström, vice VD och partner på Coeli, ansvarig för olika investeringar inom Coelis plattform, ser möjligheter i den nuvarande marknaden.

”Det är inte så att man inte vill investera, utan snarare att man för närvarande inte har möjlighet att göra det. En slutsats av detta är att investerare med tillgängligt kapital har exceptionella möjligheter att investera i bra bolag med hög potential. På Coeli har vi fortfarande stark tillgång till kapital och letar aktivt efter nya investeringsmöjligheter. Så om du har ett bra bolag med bevisad affärsmodell och starka kassaflöden och letar efter investerare, kan vi vara en potentiell köpare och partner i den nuvarande marknadssituationen”, säger Erik Bäckström.