Evolution presenterade idag sin Q3-rapport som kom in något starkare än konsensus. Nettoomsättningen steg med totalt 37,1 procent till 378,5 (276) MEUR, vilket kan jämföras med analytikernas på förhand estimerade nettoomsättning om 366,7 MEUR.

EBITDA uppgick till 261 (192,9) MEUR, vilket kan jämföras med konsensus om 255,4 MEUR. EBITDA-marginalen kom in på 69 procent (69,9 procent), vilket var något lägre än konsensus om 69,6 procent. Bolaget upprepar dock tidigare prognos om att nå en EBITDA-marginal om 69-71 procent för helåret 2022.

– Livekasino-verksamheten uppvisade en fortsatt snabb tillväxt om 45 procent under kvartalet. Den globala efterfrågan på såväl nya som befintliga produkter är fortfarande mycket stark, och vi ökar våra marknadsandelar och avståndet till konkurrenterna. Utrullningen av den kompletta produktportföljen fortsätter på alla reglerade marknader, säger Evolutions vd, Martin Carlesund, i rapporten.

– Onlinekasino fortsätter att växa världen över och ur ett långsiktigt perspektiv är tillväxtbanan mycket stark. Det måste dock sägas att höjda räntor, ökad inflation, tecken på en svagare ekonomi på vissa marknader samt en osäker geopolitisk situation även påverkar vår verksamhet. Det är svårt att särskilja effekten av dessa omständigheter och dra slutsatser om vilken påverkan detta kan ha haft på kvartalet, eller vilken påverkan det kommer att ha under nästa kvartal. Vi har helt klart noterat kostnads¬ökningar med avseende på elektricitet, transporter och även stigande löneanspråk. Våra prognoser i början av året förutspådde en EBITDA-marginal inom intervallet 69–71 procent för helåret. Hittills, för niomånadersperioden, har marginalen legat på 69,5 procent. Jag är nöjd med detta under omständigheterna, och vi ändrar inte vår tidigare prognos om en EBITDA-marginal inom intervallet 69–71 procent för helåret, fortsätter Martin.