En motion från Riksdagsledamöterna David Perez (SD) och Dennis Dioukarev (SD) lämnades in på tisdagen. Med rubriken “En schysstare börs” vill man att möjligheten att genomföra så kallade blankningsattacker mot börsbolag ska begränsas. Motionen i sin helhet här under.

En schysstare börs
Motion 2022/23:1137 av David Perez och Dennis Dioukarev (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av reformer i syfte att begränsa blankningsattacker mot värdepappersbolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Handel och en öppen marknad är centralt för en väl fungerande finansiell marknad. Dagligen sker tusentals avslut på Stockholmsbörsen och många småsparare investerar sina hårt tjänade pengar med förhoppning om en avkastning. De senaste åren har varit mycket goda sett till avkastning på kapital. Så även under pandemin. Omvärldssituationen satte dock stopp för detta och nästa år ser Sverige ut att gå mot en lågkonjunktur. Stockholmsbörsen har registrerat kraftiga börsfall under större delen av 2022, med en tillbakagång på cirka tjugotre procent i skrivande stund.

En väl fungerande aktiemarknad är beroende av öppenhet samt var och ens riskbenägenhet och investeringsmönster. Blankning fyller en funktion i det finansiella ekosystemet eftersom det synliggör svagheter hos det aktuella bolaget.

Det är idag olagligt att genomföra handel i syfte att påverka en aktiekurs till egen fördel, så kallad otillbörlig marknadspåverkan. Modern aktiehandel handlar i hög grad om att utnyttja kursfluktuationer på börsen, även kallad volatiliteten, till ens fördel.

Ett av de mer kända exemplen på kurspåverkande handel som lett till en motreaktion bland småsparare har varit handeln i bolagen AMC och Gamestop där blankningsattacker kontrades med att öka efterfrågan och därmed priset på värdepappret. Det finns även liknande fall av kurspåverkande handel i Sverige vilket försvårar seriös handel samt att det i slutändan är småspararna som förlorar.

Regeringen behöver se över vilka förutsättningar som finns i syfte att främja långsiktigt investerande på börserna samt verka för att begränsa blankningsattacker på börsnoterade bolag.