Arbetsförmedlingen har betalat ut en miljard kronor mer i lönebidrag än vad myndigheten har bemyndigande för, enligt en granskning utförd av Riksrevisionen. Granskningen baseras på Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2022 och Riksrevisionens observationer har påverkat revisionsberättelsen.

Det visade sig att Arbetsförmedlingen har överskridit bemyndiganderamen för lönebidrag med 926 miljoner kronor, vilket har medfört ett uttalande med reservation i revisionsberättelsen. Enligt regleringsbrevet 2022 har Arbetsförmedlingen fått en bemyndiganderam på 14 000 miljoner kronor för lönebidrag, men i årsredovisningen redovisar Arbetsförmedlingen utestående åtaganden om 14 926 miljoner kronor.

Rapporten från Riksrevisionen visar också att Arbetsförmedlingen har fattat färre nya beslut om lönebidrag under hösten 2022 jämfört med tidigare år. Besluten sträcker sig längre fram i tiden än besluten som fattades tidigare år. Riksrevisionen påpekar att det finns flera skäl till att Arbetsförmedlingen inte i tid har uppmärksammat att de var på väg att överskrida bemyndiganderamen, bland annat har besluten för lönebidrag som fattats för längre perioder inte analyserats tillräckligt.

Riksrevisionen konstaterar också att Arbetsförmedlingens system för uppföljning har under delar av 2022 inte fungerat fullt ut. Därför rekommenderar Riksrevisionen nu att Arbetsförmedlingen utbildar personalen inom myndigheten som fattar fleråriga ekonomiska beslut för att säkerställa att regelverket för bemyndiganden är känt. Myndigheten ska även se till att alla fleråriga ekonomiska beslut kommer till berörda delar av organisationen till kännedom så snart de är beslutade. Dessutom ska Arbetsförmedlingen säkerställa att de system där bemyndiganden hanteras har fullständig information och att det finns möjlighet att ta ut aktuell information löpande.

Sammanfattningsvis visar granskningen från Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen har överskridit bemyndiganderamen för lönebidrag med en betydande summa pengar. Det är viktigt att myndigheter följer de riktlinjer och bemyndiganden som de har fått för att säkerställa att de använder skattebetalarnas pengar på ett korrekt sätt. Det är positivt att Riksrevisionen har identifierat bristerna och rekommenderar åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden.

Så här fungerar lönebidrag

Lönebidrag är en form av ekonomiskt stöd som ges till arbetsgivare när de anställer personer som har funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Detta stöd regleras av förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning.