ELLWEE, ledande inom rekreationsfordonsverksamheten, presenterar sin delårsrapport för andra kvartalet 2023. Bolaget redovisar en stark finansiell utveckling med ökad nettoomsättning och förbättrade resultatjämförelser. Trots utmaningar på marknaden har ELLWEE fortsatt att visa organisk tillväxt och stärka sin position. Aktien är med en halvtimme kvar av dagen upp med drygt 80 %.

Under andra kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen till 84,4 MSEK jämfört med 78,7 MSEK föregående år. Detta inkluderar en omsättning på 1 MSEK från den avyttrade elfordonsverksamheten. Bruttomarginalen för kvartalet var 12,8 % jämfört med 13,2 % föregående år. EBITDA ökade till +3,9 MSEK från -2,1 MSEK och rörelseresultatet förbättrades avsevärt till +1,9 MSEK jämfört med -57,1 MSEK föregående år, där nedskrivningen av elfordonsverksamheten på -52,4 MSEK påverkade resultatet. Resultatet per aktie för kvartalet var 0,00 SEK jämfört med -0,34 SEK föregående år.

För första halvåret 2023 redovisar ELLWEE en nettoomsättning på 123,3 MSEK jämfört med 106,2 MSEK föregående år. Bruttomarginalen för första halvåret var 11,6 % jämfört med 14,6 % föregående år. EBITDA förbättrades till +1,0 MSEK från -8,9 MSEK och rörelseresultatet var -3,0 MSEK jämfört med -66,5 MSEK föregående år. Resultatet per aktie för halvåret var -0,01 SEK jämfört med -0,54 SEK föregående år.

Under första kvartalet inträffade flera viktiga händelser för ELLWEE. Bolaget meddelade att förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB inte kommer att genomföras. Dessutom hölls en ordinarie stämma där beslut fattades om ändringar i bolagsordningen och nyval av Peter Carenborn till styrelsen. Dotterbolaget EW Fritid AB började sälja två nya varumärken, Sun Living och eldrivna husbilsmärket Tonke. Ett avtal om att bli återförsäljare av ett nytt märke har också tecknats.

Efter periodens utgång meddelade ELLWEE att handeln med bolagets aktie efter sammanläggningen av aktier kommer att börja den 20 juli 2023. Sammanläggningen av aktier beslutades på ordinarie bolagsstämman den 21 juni 2023.

VD:n kommenterade rapporten och betonade att kvartalet visade en organisk tillväxt på cirka 9 % för rekreationsfordonsverksamheten, vilket är en stark prestation med tanke på den utmanande marknadssituationen. Bolaget har fortsatt att ta marknadsandelar och öka bruttomarginalen. Trots färre besökare på anläggningen har ELLWEE fortsatt att göra affärer och visa tillväxt.

Strategin för dotterbolaget EW Fritid är att bygga en långsiktig verksamhet med fokus på att ta marknadsandelar och investera i goda kundrelationer för att öka kundlojaliteten. Koncernen söker också förvärv för att expandera geografiskt och dra nytta av synergier samt förbättra kundservicen.

ELLWEE har en stark finansiell ställning med ett bra lager av fordon och en god kassa för dotterbolaget. Moderbolagets kostnader minskade under kvartalet, och trots en fordran om 9,25 MSEK från avyttringen av elfordonsverksamheten arbetar bolaget aktivt för att få in beloppet.

Kvartalet var det bästa hittills för ELLWEE, med en positiv EBITDA på 3,9 MSEK och ett justerat rörelseresultat på 3,5 MSEK.

Framtidsutsikterna för bolaget ser lovande ut med en stark efterfrågan på marknaden. Leverantörerna indikerar även en förbättrad tillgång till nya fordon under 2024, vilket ger ytterligare positiva förväntningar för framtiden.

ELLWEE fortsätter att vara en ledande aktör inom rekreationsfordonsverksamheten och arbetar aktivt för att stärka sin position och leverera tillväxt och resultat för sina aktieägare.