Finansinspektionen (FI) har beslutat att genomföra en undersökning av Alectas riskhantering och specifikt hur Alecta bedömer och mäter riskerna i sina olika investeringar. Syftet med undersökningen är att granska företagets investeringar i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

En viktig del av FI:s ansvarsområde är att övervaka och bedöma om tjänstepensionsföretagen följer de regler som gäller för investeringar och kontroll av de risker som investeringarna medför. Ett korrekt efterlevande av dessa regler är centrala för att skydda konsumenterna. FI kommer nu att undersöka om Alecta har följt dessa regler, med fokus på investeringarna i de amerikanska bankerna.

Vårt uppdrag är att förebygga och åtgärda problem på finansmarknaden. Vi kommer nu att undersöka om Alecta har haft tillräcklig kontroll över sina risker enligt de regler som fastställts. I grund och botten handlar det om att trygga och skydda pensionsspararnas pengar, säger Ellinor Samuelsson, avdelningschef för Risktillsyn Försäkring på Finansinspektionen.

Tjänstepensionsföretaget Alecta har investerat i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank sedan 2016. I samband med turbulensen på finansmarknaden i mars 2023 drabbades Alecta av stora förluster i dessa investeringar.

Under de senaste veckorna har FI ställt frågor till Alecta och haft möten med dem. Dessutom har FI granskat relevant dokumentation och underlag. Alecta har bland annat fått förklara den aktuella situationen och hur den här typen av investeringar genomförs. Baserat på detta har FI beslutat att inleda en undersökning.

Det är viktigt att notera att en undersökning inte innebär att det har konstaterats något felaktigt eller olagligt i Alectas agerande. Syftet med undersökningen är att säkerställa att företaget har efterlevt regelverket och att det har haft tillräckliga kontroller för att skydda pensionsspararnas intressen.

FI kommer att fortsätta att granska Alectas riskhantering och undersöka hur företaget har agerat i sina investeringar i de amerikanska bankerna. Resultaten av undersökningen kommer att utgöra underlag för eventuella åtgärder eller rekommendationer som FI kan vidta för att förbättra skyddet för pensionsspararna och säkerställa en korrekt efterlevnad av regelverket.

Det är av yttersta vikt att konsumenternas förtroende för tjänstepensionsföretagen upprätthålls. FI:s arbete med att utöva tillsyn och granska företagens efterlevnad av regelverket spelar en avgörande roll för att säkerställa en stabil och välfungerande finansmarknad där pensionsspararna kan känna sig trygga med sina investeringar. FI kommer att fortsätta att noggrant följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att regelverket efterlevs och att företag som Alecta har en adekvat riskhantering på plats. Genom denna undersökning och det fortsatta arbetet förväntas FI kunna bidra till ökad transparens och stabilitet på den svenska pensionsmarknaden.