Effnetplattformen Holding har ingått avtal om förvärv av Alpcot – transaktionen sker via dotterbolag som delas ut till aktieägarna och noteras, det framgår av ett pressmeddelande. Effnetplattformen ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie. Aktien stiger kraftigt på informationen och är upp med nära 75 % i fredagens inledande handel.

Sammanfattning av Transaktionen

  • Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag ingått avtal med Alpcot Ltd (”Säljaren”) om att förvärva samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB (”Alpcot”). Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. (”Transaktionen”). Effnetplattformen har som del av Transaktionen förbundit sig att investera MSEK 10 i Alpcot.
  • Alpcot är ett fintech-bolag med en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och har en ledande roll i den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Bolagets digitala plattform erbjuder bl a Sveriges största rabatterade fondtorg och hjälper sina kunder att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcots erbjuder sin tekniska plattform både som en Software as a service (SaaS) till andra rådgivare och till sina egna slutkunder.
  • Effnetplattformens befintliga verksamhet och börsplats berörs inte av Transaktionen.

Effnetplattformens förvärv av Alpcot
Effnetplattformen har ingått avtal med Säljaren om förvärv av Alpcot. Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag och avses genomföras som kvittningsemission. Det nybildade dotterbolaget kommer inför Transaktionen att delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen.

Vid fullbordat förvärv av Alpcot och efter genomförandet av Effnetplattformens investering om MSEK 10 kommer Effnetplattformens nuvarande aktieägare att äga ca 13,3 procent av Alpcot. Härutöver kommer Effnetplattformen att äga ytterligare ca 3,4 procent av det nya bolaget. Sammantaget sett erhåller således Effnetplattformens nuvarande aktieägare, direkt och indirekt, en ägarandel om ca 16,7 procent i Alpcot efter Transaktionen.

Alpcot avser vidare att genomföra en riktad nyemission om preliminärt MSEK 40 till kvalificerade investerare i samband med Transaktionen, vilket kan komma att medföra att de ovan angivna ägarandelarna justeras.

Efter genomförda transaktioner avser Alpcot att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

“Transaktionen med Effnetplattformen är en milstolpe för Alpcot och med de finansiella resurser bolaget tillförs och den framtida noteringen står Alpcot inför en mycket spännande framtid. Vi har en mycket ambitiös expansionsplan som redan 2022 ska resultera i en omsättning på över MSEK 100. Som bolag brinner vi för att skapa kundnytta och Alpcot är mycket väl positionerat för att dra fördel av alla större trender i branschen som avreglering, ökad digitalisering och tuffare regulatoriska regelverk.”, säger Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB.

“Vi är glada och stolta att så kort efter Tessin-affären kunna presentera ytterligare en affär som förväntas skapa stort värde för våra aktieägare. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Alpcot genomföra ännu en framgångsrik notering av ett högkvalitativt bolag.”, säger Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen.

Preliminär tidplan

Juni 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Effnetplattformen i syfte att dela ut samtliga aktier i tre nybildade dotterbolag, varav ett av dessa dotterbolag kommer att användas för att genomföra Transaktionen
Juli/Augusti 2021 Extra bolagsstämma i Effnetplattformen, utdelning av dotterbolagsaktierna, Transaktionen verkställs
Q3 2021 Alpcot ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market

Information om Alpcot
Alpcot har en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Den digitala plattformen erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alcpot ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg samt ett kontor i London. Alpcots svenska bolag har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag, och Alpcots brittiska bolag är ett fondbolag som förvaltar två UCITS-fonder registrerade i Luxemburg med ett förvaltat kapital på drygt MSEK 500. Alpcots brittiska fondbolag står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Alpcots nettoomsättning uppgick under 2020 till MSEK 27,6 med ett EBITDA om MSEK -11,5 samt ett rörelseresultat om MSEK -15,4. Balansomslutningen uppgick per 31 december 2020 till MSEK 53,4 med ett eget kapital om MSEK 39,9. Alpcot har inga finansiella skulder. Uppgifterna för 2020 har ännu inte reviderats av Alpcots brittiska revisorer. Prognosen för innevarande år, baserat på befintlig verksamhet samt några förvärv mot slutet av året, är en nettoomsättning om MSEK 36,5 samt ett EBITDA om MSEK -8,0. Eftersom tidpunkten för förvärven är svåra att bedöma kommer det faktiska utfallet sannolikt kommer att avvika från angiven prognos.