Styrelsen i Catena AB (publ) (”Catena” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2022, beslutat om en riktad kontant nyemission av 4 534 944 aktier till en teckningskurs om 362 kr per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 7,4% mot stängningskursen den 29 november 2022. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 1 642 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen genererade ett stort intresse och var övertecknad.

Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Catena avser att använda likviden från Nyemissionen för att 1) stödja nuvarande pipeline av utvecklingsprojekt, 2) möjliggöra för Catena att fortsätta växa genom nya projekt inklusive hållbara energiprojekt, och 3) kapitalisera på attraktiva förvärvsmöjligheter samtidigt som Bolaget behåller en stabil kapitalstruktur i dagens volatila finansmarknader. Sammantaget förväntas investeringarna generera långsiktigt värde till aktieägarna.

En del av Nyemissionen riktades till Bolagets näst största aktieägare, WDP Invest NV, ett dotterbolag till Warehouses de Pauw NV/SA (”WDP”), som före Nyemissionen ägde cirka 10,0% av aktierna och rösterna i Bolaget och indikerade efterfrågan pro rata för att behålla sitt nuvarande aktieägande. Vidare har WDP åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några befintliga aktier i Catena under en period av 180 dagar efter likviddagen.

För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i Nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen, omkring den 2 december 2022, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i Nyemissionen och kvotvärdet. De nya aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 2 december 2022.

Nyemissionen innebär att det totala antalet aktier i Catena ökar med 4 534 944, från 45 349 440 till 49 884 384. Aktiekapitalet ökar med 19 953 753,6 kr, från 199 537 536 kr till 219 491 289,6 kr. Nyemissionen medför en utspädning om 9,1 procent baserat på antal aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det skulle innebära ökad komplexitet och kräver väsentligt längre tid för genomförande, vilket kan hindra Bolaget från att agera på affärsmöjligheter i närtid. Vidare bedömde styrelsen att en företrädesemission hade inneburit högre kostnader och hade kunnat leda till en väsentligt mer negativ effekt på aktiekursen jämfört med Nyemissionen. Dessutom, till skillnad från en företrädesemission, breddade Nyemissionen aktieägarbasen med nya institutionella investerare, vilket styrelsen bedömer kan stärka aktiens likviditet ytterligare, samtidigt som långsiktigt stöd från befintliga aktieägare beaktades. Vidare anser styrelsen att ett ytterligare skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkerställa en stark balansräkning och en balanserad generell risknivå i den rådande, volatila, situationen på finansmarknaderna. Med beaktande av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Catena och i aktieägarnas bästa intresse.

Genom att teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett book building-förfarande med institutionella investerare är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig.