Digitaliseringen av svenska ekonomiavdelningar har gått framåt under de senaste åren. En utveckling som nu riskerar att stanna av när VD:ar måste prioritera utmaningar kopplade till konjunkturen. En undersökning som Azets genomfört bland 180 företagsledare visar på stora skillnader i vad ekonomichefer och VD:ar ser som fokusområden just nu.

Azets har sedan 20 år tillbaka levererat tjänster inom redovisning, HR och lön och möter dagligen ekonomichefer och VD:ar i deras vardag. Just nu står svenska företag inför stora utmaningar – vilket bekräftas i en undersökning som Azets har genomfört med hjälp av Origo Group bland 75 VD:ar och 105 ekonomichefer i Sverige.

VD:ar ser störst utmaningar kopplat till lågkonjunktur och kompetensförsörjning
Det oroliga världsläget har gjort avtryck hos svenska VD:ar som listar inflation och lågkonjunktur som deras främsta utmaningar just nu. Men trots lågkonjunktur kommer rekrytering och att behålla personal på andra plats på listan. Endast 10 procent av VD:ar tycker att digitalisering, IT och automation är mest utmanande.

– Vissa tycker kanske att det är lite förvånande att VD:ar fortsatt ser en stor utmaning i att behålla och rekrytera kompetens samtidigt som vi har en lågkonjunktur. Vi vet dock att många företag har haft stora problem när det kommer till kompetensförsörjning, så även om arbetslösheten väntas öka framöver så finns det flertalet branscher där det fortsatt kommer vara stor brist på kompetens, säger June Mejlgaard Jensen, VD på Azets i Sverige.

Digitalisering och tidsbrist är ekonomichefernas största utmaningar
Sveriges ekonomichefer och VD:ar har olika bild av vilka utmaningar de står inför. Samtidigt som VD:n är fokuserad på konjunkturläget och kompetensförsörjning så ser ekonomicheferna andra områden som mer utmanande. Ekonomicheferna befinner sig i en förändringsresa där de ställer om från det traditionella till det moderna sättet att arbeta och listar digitalisering, IT och automation som deras absolut största utmaningar just nu. Detta följt av ineffektivitet och tidsbrist som ju är tätt kopplade till utmaningarna med teknologin.

Ekonomiavdelningarna har kommit långt inom digitalisering senaste åren
När Azets genomförde liknande undersökningar 2017 och 2018 uppgav ekonomicheferna att deras avdelning kommit halvvägs på sin digitaliseringsresa. Närmare var femte CFO svarade då att företagets prioriteringar hindrade dem från att komma längre. Årets undersökning visar dock att utvecklingen har gått starkt framåt under de senaste fyra åren. Nu anser ekonomicheferna att de kommit långt inom digitalisering där snittet landar på 4,8 på en 6-gradig skala.

– När VD:ar måste fokusera på utmaningar kopplat till konjunkturen finns risken att digitaliseringen återigen stannar av och halkar efter – inte minst på ekonomiavdelningarna. Ekonomicheferna har redan mycket på sitt bord och upplever stor tidsbrist. När omvärldsläget blir tuffare kan de tvingas nedprioritera digitaliseringsarbetet till förmån för områden som är mer kopplade till resultat och kostnadseffektivisering.

– Hela företaget missgynnas av att ekonomiavdelningen bromsas i digitaliseringsresan. Om ekonomiavdelningen har tekniken och förutsättningarna för att vara snabbfotade ökar hela företagets omställningsförmåga och därmed konkurrenskraften som behövs i en lågkonjunktur, säger June Mejlgaard Jensen.