Det ekonomiska läget oroar svenskarna – sju av tio oförberedda på ekonomisk kris

Sverige står under 2023 inför en lågkonjunktur. Många svenskar är dock dåligt rustade för ett sådant scenario – sju av tio är oförberedda på ekonomisk kris och en tredjedel är oroliga att inte kunna betala sina räkningar om krisen blir långvarig. Det visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av fakturaplattformen Billogram.

Hög inflation och räntehöjningar gör att svensk ekonomi av allt att döma går in i en lågkonjunktur redan under nästa år. För många svenskar kan detta komma att betyda stora utmaningar. Enligt en ny undersökning från fakturaplattformen Billogram är sju av tio svenskar lite, eller inte alls, förberedda för en ekonomisk kris. Bland unga och låginkomsttagare är motsvarande siffra åtta av tio. Var tredje person är dessutom orolig över att inte kunna betala sina räkningar vid en långvarig ekonomisk kris. Här syns tydliga skillnader mellan könen och nästan dubbelt så många kvinnor som män uttrycker en sådan oro.  

– Vi går mot mer osäkra tider, vilket får konsekvenser för både företagen och konsumenterna. Redan nu kan vi se hur en växande oro lett till ett ökat tryck på kundtjänst hos många bolag, och det är rimligt att anta att den utvecklingen kommer att fortsätta i närtid. En central fråga framåt blir därför hur man proaktivt kan arbeta för att förbättra kundupplevelsen och därigenom öka kundernas lojalitet, samtidigt som man möjliggör viktiga kostnadsbesparingar genom att reducera intern administration, säger Carl Lindberg, vice vd på Billogram. 

Det ekonomiska läget innebär också en ökad prismedvetenhet bland svenskarna, något som ser ut att få konsekvenser för bland annat användandet av abonnemangstjänster. Det område som flest skulle välja att spara in på vid en ekonomisk kris är streamingtjänster (55 %), följt av el (33 %) och bilanvändning (27 %). De områden som få skulle spara in på är i sin tur försäkringar (7 %), bredband (9 %) och telefoni (11 %). Många har dock redan nu agerat – nära hälften har sett över sina kostnader för abonnemangsbaserade tjänster och två av tre kommer löpande att se över sina olika abonnemang för att sänka sina kostnader. 

– Det är uppenbart att olika branscher nu står inför olika utmaningar – medan vissa kommer att behöva bevisa det värde man skapar, kommer andra att behöva påminna om detsamma. Oavsett vilket blir kommunikationen – att lyckas nå kunden i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap – avgörande. Här vet vi att fakturan är ett effektivt verktyg eftersom detta är en av få kontaktytor man som företag har med kunden och det finns därför god anledning att se över hur dess fulla potential kan nyttjas framåt, säger Carl Lindberg.

Undersökningen visar också att det finns en efterfrågan på mer information från leverantörer, och att många är särskilt intresserade av att få veta hur de kan sänka sina kostnader. De sätt på vilka man föredrar att få sådan information är i första hand via mail tillsammans med en digital faktura (60 %) följt av direkt på den digitala fakturan (25 %). 

Resultat från undersökningen 

  • 71 % är lite eller inte alls förberedd på en ekonomisk kris i Sverige. Högst är siffran i åldersgruppen 18–29 (79 %), bland låginkomsttagare (79 %) och hos de med hemmaboende barn (78 %). 
  • 66 % är ganska eller mycket oroliga över det ekonomiska läget i Sverige. 29 % är ganska eller mycket oroliga över att inte kunna betala sina räkningar vid en långvarig ekonomisk kris. Bland kvinnor är siffran 37 % och bland män 22 %. 
  • Vid en ekonomisk kris skulle flest spara in på streamingtjänster (55 %), el (33 %) och bil (27 %). De områden som få skulle spara in på är försäkringar (7 %), bredband (9 %) och telefoni (11 %). 
  • 45 % av de som skulle spara in på kostnader har redan nu sett över sina utgifter. 67 % kommer löpande att se över sina olika abonnemang (t.ex. el, telefoni, bredband) för att sänka sina kostnader. 
  • Av de som vill ha information från leverantören om hur konjunkturläget påverkar kostnaderna anser 79 % att sådan information är viktig. Det är framför allt leverantörer av el (59 %), försäkringar (42 %) och bredband (36 %) man vill ha sådan information från. 
  • 60 % föredrar att ta emot information i ett mail tillsammans med den digitala fakturan och 25 % föredrar att få informationen direkt på den digitala fakturan.