Goldcup 33244 AB erbjuder att förvärva samtliga aktier i BuildData Group AB genom ett offentligt uppköpserbjudande. Budgivaren, Goldcup 33244 AB, är en del av ett konsortium av befintliga aktieägare i BuildData, lett av Striddan Limited, som tillsammans äger cirka 69,9 procent av aktierna i företaget. Erbjudandet lyder på 3,53 SEK per aktie och värderar alla aktier i BuildData till ungefär 240,6 MSEK. Erbjudandet innebär en premie på 49,6 procent jämfört med stängningskursen den 21 juli 2023. En knapp timme in på måndagens handel har aktien stigit med ca 45 procent till 3,42 kr och handlas således fortsatt under budkursen.

BuildData är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik med aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018. Trots framgångar har företaget inte lyckats nå den nödvändiga kritiska massan för organisk och förvärvad tillväxt. De ekonomiska förhållandena i både England och Irland, där företaget bedriver största delen av sin verksamhet, har också gjort det svårt att bedöma framtida försäljning och finansieringsbehovet för att nå den kritiska massan.

Det nya tuffare börsklimatet, särskilt för teknologiföretag som inte är kassaflödespositiva, gör det svårt för BuildData att få nödvändig finansiering genom en notering. Det anses också svårt att visa värdet av de förvärv som företaget planerar genom aktiekursutvecklingen på börsen. En notering i Sverige medför dessutom betydande kostnader för företaget, vilket påverkar förmågan att fokusera på strategiska förvärv.

Bakom konsortiet och budgivaren finns personer som har nära kopplingar till BuildData, inklusive nuvarande styrelseledamöter och befattningshavare. Denna intressekonflikt har lett till bildandet av en oberoende budkommitté som ska inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. Budgivaren har erhållit bindande åtaganden från vissa aktieägare som innehar omkring 6,1 procent av aktierna och rösterna i BuildData att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandet är inte villkorat av finansiering och förväntas publiceras omkring den 23 augusti 2023. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas pågå från omkring den 24 augusti 2023 till omkring den 21 september 2023. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i BuildData och andra godkännanden från myndigheter.

Om Erbjudandet genomförs framgångsrikt och Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i BuildData, planerar Budgivaren att genomföra en tvångsinlösenförfarande för de resterande aktierna och avnotera BuildData från Nasdaq First North Growth Market.