H&M:s fjärde kvartal, som avslutades i november 2022, visade sig vara betydligt sämre än väntat. Rörelseresultatet var 77 procent lägre än vad som förväntades enligt Infronts konsensus och uppgick till 0,8 mdSEK. H&M hänvisade det lägre resultatet till ”negativa faktorer” som totalt motsvarade -5 mdSEK, inklusive högre råvarukostnader och en starkare dollarkurs. I de 5 miljarderna ingick också tidigare meddelade omstruktureringar om 0,8 mdSEK.

Rörelsemarginalen sjönk till 1,3 procent under perioden, från tidigare marginal om 11,0 procent vid samma period föregående år. Bruttomarginalen hamnade på 49,7 procent, en minskning från 55,2 procent under jämförelsekvartalet.

i bokslutsrapporten framgår det att H&M-gruppen planerar att minska antalet butiker med cirka 100 (netto) under detta räkenskapsår (2022/2023). Under det föregående räkenskapsåret minskade antalet butiker med 336 (netto), där närmare hälften av butikerna var belägna i Ryssland och Belarus.

Stålbolaget SSAB rapporterade en ökning av sin omsättning under det fjärde kvartalet, men ett minskat justerat ebitda-resultat. Samtidigt föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 8,7 SEK per aktie (5,25), en höjning som var högre än förväntade 7,72 enligt Bloomberg Konsensus.

Bolaget skrev också ned goodwill för ett belopp på 33,3 mdSEK, vilket utgör majoriteten av koncernens totala goodwill om 33,6mdSEK. Den nedskrivna posten relaterar till förvärv som gjordes 2007 (Ipsco) och 2014 (Rautaruuki). Denna nedskrivning är av engångskaraktär och har inte påverkat bolagets kassaflöde, enligt SSAB, beror detta på ränteökningar och en mer försiktig metod för bedömning av nedskrivningsbehov.

SSAB förväntar sig en fortsatt osäkerhet mot bakgrund av en bredare uppgång i inflationen, samtidigt som räntorna tickar på. Det finns även fortsatta risker i kriget i Ukraina som kan ha negativ effekt på SSAB:s verksamhet. Dock bedöms det att Europamarknaden har stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022. i Nordamerika väntas vara förhållandevis stabil i termer av efterfrågan på grovplåtsmarknaden, även om priserna har försämrats från de tidigare högre nivåerna. Den globala efterfrågan på höghållfasta stål som varit stark på många marknader, har mattats av något, framförallt i Europa.

H&M faller cirka 6,8 procent samtidigt som SSAB stiger 7,7 procent under fredagens morgonhandel.