Cirkulär ekonomi på tillbakagång: Drastiska åtgärder krävs

Cirkulär ekonomi, som bygger på återvinning, återbruk och delning av material och resurser, anses spela en viktig roll i att minska koldioxidutsläppen. Enligt en rapport från revisions- och konsultbolaget Deloitte och stiftelsen Circle Economy har dock måttet på cirkularitet minskat de senaste åren och drastiska åtgärder krävs för att vända beroendet av nya material.

Måttet på cirkularitet mäter andelen av utvunna jungfruliga ämnen som återvinns. Enligt studien Circularity Gap Report 2023 har den globala siffran minskat från 9,1 procent när undersökningen först genomfördes 2018 till 7,2 procent idag. I Sverige är siffran ännu lägre med en andel av material som återvinns på 3,4 procent.

Rapporten pekar på fyra viktiga globala system som står för merparten av utsläpp och avfall – den byggda miljön, livsmedelsindustrin, transportsystem samt tillverkade varor och förbrukningsvaror. Studien presenterar 16 förslag på lösningar som kan implementeras i dessa system för att frångå beroendet av nya material, som exempelvis användning av förnybar energi i produktion och renovering av gamla byggnader och infrastruktur istället för att bygga nytt.

USA och EU:s medlemsländer har störst möjlighet att radikalt minska sin materialefterfrågan, eftersom de står för en oproportionerligt hög nivå av både materialförbrukning och miljöpåverkan. För att få till riktig förändring krävs en accelerering av innovation och fler gränsöverskridande samarbeten.

Det är viktigt att förstå vår nuvarande situation för att kunna förändra den. Cirkulär ekonomi har enorm potential att öka vår användning av sekundära material och göra världen mer hållbar.