Chordate Medicals positiva resultat från subgruppsanalys – “öppnar upp fler dörrar”

Anders Weilandt, VD för Chordate Medical

Chordate Medical är ett svenskt medicinteknikbolag vars affärsidé är att hjälpa människor med kroniska huvudvärkstillstånd med hjälp av en egenutvecklad och patenterad behandlingsmetod som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad. Bolaget tillämpar en behandling som kallas Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), vilket är ett alternativ till medicinering mot migrän. Från början var K.O.S uteslutande en behandling mot nästäppa (rinit), men efter att läkare upptäckte att patienter även upplevde att deras migränsymtom förbättrades till följd av behandlingen så har behandlingsmetoden även applicerats på detta område. Upptäckten innebar att en ny, internationell marknad, öppnades upp för K.O.S och Chordate Medical. 

Viktiga milstolpar uppnådda
Bolaget, som grundades 2005, handlas sedan februari i år på Nasdaq First North efter ett listbyte från NGM SME. Sedan bolaget grundades har ett flertal viktiga milstolpar uppnåtts som fört bolaget närmare sitt långsiktiga mål – att bistå med en effektiv behandling för de som lider av kroniska huvudvärkssjukdomar.  

Idag har bolaget 71 patent fördelade på 26 länder och nio patentfamiljer som är arrangerade att ge bästa möjliga skydd för de innovationer som ligger till grund för K.O.S-behandlingen. Under de senaste två åren har K.O.S CE-märkts och de första kommersiella beställningarna för migränbehandlingssystemet har slutförts. Efter CE-märkningen fokuserar bolaget allt mer på sin marknadsplan som innebär fortsatt fokus på att genomföra marknadsintroduktioner av produkterna på nya gynnsamma marknader. Ambitionen är att hitta angreppssätt med hög verkningsgrad och optimal kontroll, till så låg kostnad som möjligt.  

Positivt resultat från subgruppsanalys – “öppnar upp fler dörrar”
Chordate Medical var på plats i London under september, där Migraine Trust International Symposium, världens äldsta “Headache”-konferens hölls. I samband med konferensen kommunicerade Chordate Medical resultaten från subgruppsanalysen avseende bolagets PM007-studie med K.O.S-behandling för förebyggande av kronisk migrän. Resultaten var positiva då de påvisade statistisk signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar hos patienter som fick aktiv K.O.S-behandling jämfört med patienter som fick skenbehandling. Författarna av den vetenskapliga studien drog slutsatsen att K.O.S hittills är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän.  

Det är anmärkningsvärt att se så här fantastisk effekt från den tyska delen av PM007-studien. Nivån på den visade behandlingsresponsen med K.O.S är också anmärkningsvärd. Detta kommer att vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner. Möjligheten att göra denna subgruppsanalys uppkom då de tyska klinikerna avslutade sitt studiearbete tidigt. Vårt närliggande uppdrag är nu att sammanställa data från den kompletta studien och få den publicerad i sin helhet”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate. 

Etablering på en global marknad som förväntas växa tvåsiffrigt per år
Idag är migrän det tredje vanligaste sjukdomstillståndet i världen, och den internationella marknaden för migränbehandling är därmed enorm och förväntas växa tvåsiffrigt per år framgent. Den globala marknaden för behandling av migrän beräknas beröra 15-16 procent av kvinnorna och 6-8 procent av männen, varav 110-170 miljoner av dessa har kronisk migrän. Enligt Global Data Health Report (2017) uppskattas försäljningen av migränläkemedel uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK år 2026, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 10 procent i de sju största marknaderna globalt (USA, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Japan). 

Kronisk migrän innebär ett stort lidande för patienten och därmed stora kostnader för samhället. Migräniker upplever personligt lidande vilket innebär att många tvingas sjukskriva sig flera dagar i månaden. Sjukskrivningarna har en tydlig och direkt negativ inverkan på samhället genom bland annat produktionsbortfall och ökade sjukvårdskostnader. Eftersom gruppen migräniker är stor och varierande så fungerar dagens behandlingar inte för alla och den behandling som fungerar för en patient behöver inte fungera för en annan. Patienter upplever olika biverkningar av identiska behandlingar samtidigt som dagens behandlingseffekt avtar över tid. Detta resulterar i att nya behandlingsmetoder är aktuellare än någonsin. 

Tydlig exitstrategi
Chordate Medical arbetar enligt en tydlig exitstrategi och bygger idag bolagsvärde baserat på tre delar – en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis och genom att tidigt visa försäljningsframgångar i ett fåtal utvalda marknader. Bolagets strategi bygger på att minimera riskerna relaterade till verksamheten genom att uppvisa proof of concept tillsammans med en övertygande marknadspotential. Syftet är att utveckla bolaget till ett attraktivt förvärvsobjekt för större marknadsaktörer.