En ny undersökning visar att CFOer ser betydligt ljusare på chanserna att lyckas med digitalisering i offentlig sektor än andra yrkesgrupper. HR-chefer och framför allt IT-chefer är avgjort mer skeptiska. En samsyn vad gäller förväntningar mellan de olika yrkesgrupperna ökar chanserna att lyckas med digital transformation, skriver Alexander Drevstad, nordisk säljchef för offentlig sektor på Unit4.

Ekonomichefer och CFOer ses nog ofta som sansade personer som inte ger sig hän åt överdrivna förhoppningar vad gäller frågor som inbegriper ekonomi. Unit4s färska undersökning State of the Digital Nation 2023 visar att den här schablonbilden inte alltid stämmer. CFOer, vilket inbegriper ekonomichefer i den här texten, visar sig vara stora optimister vad gäller digitalisering inom offentlig sektor.

Globalt tror 32 procent av CFOerna att man kommer att slutföra den digitala transformationen inom den offentliga sektorn inom de kommande 12-18 månaderna. HR-chefer (17 procent) och IT-chefer/CIOer (elva procent) är betydligt mer skeptiska. Omvänt så tror 49 procent av IT-cheferna och 42 procent av HR-cheferna att att det kommer att ta mellan två och tre år. Det tror bara 19 procent av CFOerna.

CFOer är även betydligt mer övertygade om att projekten för digital information inom offentlig sektor kommer att slutföras inom budget. Det tror 55 procent. HR-cheferna (41 procent) och IT-cheferna (35 procent) håller inte riktigt med. Det är likadant med övertygelsen om att interoperabilitet kommer att fungera smidigt: 55 procent för CFOer, 44 procent för HR-chefer och 37 procent för IT-chefer.

Olika behov ger olika synsätt

En möjlig förklaring till att olika yrkesgrupper ser olika på digitalisering i den offentliga sektorn är att de definierar digitalisering, och andra projekt som inbegriper tekniklösningar, på olika sätt. IT-projekt på ekonomiavdelningarna är ofta väldefinierade med tydliga starter och avslut. Så fungerar det inte med digital transformation. Det handlar istället om en fortlöpande cykel av flera parallella förändringar, ofta utan tydliga starter och avslut.

Även bredden vad gäller funktionalitet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. För ekonomiavdelningar handlar det ofta om avgränsade processer och ofta om att automatisera välkända arbetsuppgifter. För en offentlig organisation i stort handlar det om en betydligt bredare och mer varierad samling processer som ska digitaliseras. Och det inbegriper ofta helt nya lösningar, som det inte finns erfarenheter av. Medborgarportaler för självservice är ett tydligt exempel på det.

De här skillnaderna mellan olika avdelningars och yrkesgruppers behov kan förklara varför olika yrkesgrupper ser olika på utmaningarna med digitalisering.

Kanske utgår en CFO också i högre utsträckning än en IT-chef från att planen för ett projekt ska genomföras, vad gäller kostnader och tidsåtgång. En IT-chef kan antas vara mer förberedd på att komplexitet leder till högre kostnader och att det tar längre tid än planerat.

Samarbete är nyckeln

Skillnaderna i uppfattningar som beskrivs ovan behöver överbryggas. Olika förväntningar riskerar att leda till besvikelser och att viktiga projekt för digitalisering avstannar. Det är viktigt att alla olika yrkesgrupper, inte minst CFOer och IT-chefer, samarbetar och ser till att de förstår varandra. Det gäller allt från formella samarbeten i projekt och styrgrupper, till informella samtal under luncher och i fikarum.

Ömsesidiga uppfattningar om vad som är rimligt för digitalisering och hur den ska gå till ökar chanserna för att lyckas.