I ett nytt förslag presenterat i budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat förändringar av föräldrapenningen. Dessa innefattar en fördubbling av antalet dubbeldagar, en förlängd tid under vilken dubbeldagar kan användas, samt en revolutionerande förändring som skulle tillåta föräldrar att överlåta föräldrapenning till en närstående.

Dubbeldagar har hittills gett föräldrar rätten att samtidigt ta ut föräldrapenning för samma barn under 30 dagar under dess första levnadsår. Med den nya propositionen skulle antalet dubbeldagar öka till 60. Ytterligare, dubbeldagarna kan komma att användas fram till barnet fyller 15 månader, en ökning från nuvarande 12 månader.

En annan stor förändring som föreslås är möjligheten att överlåta föräldrapenning till en annan nära vuxen i barnets liv. Detta öppnar upp för exempelvis far- eller morföräldrar, moster, morbror eller andra betydelsefulla personer i barnets liv att hjälpa till under barnets första månader och år.

De ändringar som regeringen nu föreslår förväntas träda i kraft från den 1 juli 2024.

För att finansiera dessa förändringar kommer Försäkringskassan att tillföras medel. Enligt beräkningar kommer kostnaden för föräldrapenning att öka med ungefär 20 miljoner kronor 2024, följt av en årlig ökning med 5 miljoner kronor från 2025 och framåt. Dessutom kommer Försäkringskassan att tilldelas 11 miljoner kronor 2024, och 8 miljoner kronor årligen därefter, för att hantera ändringar i IT-systemet samt för löpande administration.

Detta steg ses som en progressiv förändring av föräldraförsäkringen och en anpassning till dagens moderna samhälle där olika konstellationer av familjer och närstående spelar en central roll i barnets uppväxt.