En ny kartläggning från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, visar att antalet bostadsrättsföreningar på obestånd med skulder hos Kronofogden ökar för femte året i rad. Vid årsskiftet 2023-2024 hade 370 föreningar skulder hos myndigheten, vilket är en ökning med 298 procent sedan 2013. Denna utveckling är oroande och visar på en tydlig trend av ekonomiska svårigheter inom bostadsrättsföreningar i Sverige.

Dramatisk ökning av skuldsatta föreningar

Vid årsskiftet 2013-2014 var antalet skuldsatta bostadsrättsföreningar 93. Tio år senare har denna siffra skjutit i höjden till 370. Under första kvartalet 2024 har dessutom 116 nya bostadsrättsföreningar fått skulder hos Kronofogden. Detta indikerar att många föreningar har svårt att hantera sina ekonomiska åtaganden, vilket kan få allvarliga konsekvenser för medlemmarna.

Fler konkurser bland bostadsrättsföreningar

Antalet bostadsrättsföreningar som sätts i konkurs har också ökat. År 2022 var ett rekordår med 71 avslutade konkurser, och även under 2023 sattes 40 föreningar i konkurs. Dessa siffror pekar på en fortsatt osäker ekonomisk situation för många bostadsrättsföreningar, vilket påverkar medlemmarnas privatekonomi negativt.

Betalningsförelägganden ökar

Förutom konkurser har även antalet ansökningar om betalningsföreläggande mot bostadsrättsföreningar ökat markant. År 2023 mottog 1 905 föreningar minst en ansökan om betalningsföreläggande, vilket är en kraftig ökning från 1 016 år 2018. Denna trend visar på en ökad belastning och risk för ekonomiska problem inom bostadsrättsföreningar på obestånd.

SBCs Expert: “Engagera dig i föreningens ekonomi”

Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, betonar vikten av att bostadsrättsinnehavare engagerar sig i föreningens ekonomi. “Som ägare av en bostadsrätt är man också delägare i hela bostadsrättsföreningen. Om föreningen inte sköter ekonomin och får stora skulder kommer det gå ut över medlemmarnas privatekonomi. I värsta fall kan bostadsrättsföreningen gå i konkurs, vilket kan innebära att alla ägare av bostadsrätterna kan komma att förlora sina investeringar och att bostadsrätterna förvandlas till hyresrätter.”

Hon påpekar också vikten av att ta plats i styrelsen och se till att föreningen får stöd av en kompetent förvaltare som kan erbjuda proaktiv rådgivning och stöd. “Det är väldigt ovanligt att en operativ bostadsrättsförening går i konkurs, men det är viktigt att vara medveten om att det kan hända,” avslutar Jochnick.

Tre frågor att kolla upp om bostadsrättsföreningen innan du köper en lägenhet

1. Hur ser bostadsrättsföreningens ekonomi ut?

Planerar du att köpa en lägenhet är det viktigt att gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning. Skuldsättning och skuld per kvadratmeter är betydande delar för att förstå hur belånad föreningen är. En kvadratmetersbelåning på 10 000–15 000 kr/kvm räknas som högt belånad. Föreningens skuld har en stor påverkan på framtida avgiftshöjningar. Det har inte minst visat sig senaste året med höga räntehöjningar, då flertalet föreningar höjt avgiften och privatlånen i många fall har blivit dyrare.

2. Äger föreningen marken?

Föreningar med tomträtt, det vill säga föreningar som inte äger marken som husen står på, är mer ekonomiskt utsatta. I dessa fall kan kommunen höja kostnaden för tomträttsavgälden vilket kan leda till en högre månadsavgift för föreningen. Dessutom kan bostadsrättsföreningar med tomträtt få sämre villkor hos banken vid nya lån.

3. Hur stor är bostadsrättsföreningen?

Mindre föreningar med färre än tio bostadsrätter har en högre ekonomisk risk, eftersom det är få hushåll som delar på kostnaderna. Om bostadsrättsföreningen får oväntade utgifter finns därför risken att drabbas hårdare än en större förening. Det kan även vara svårare att få lån som en mindre förening. Om brf:en får lån, är risken stor att villkoren är sämre och räntorna dyrare.

Statistiken i sammanfattning

Antal bostadsrättsföreningar med skulder hos Kronofogden vid respektive årsskifte:

År Antal föreningar
2013 93
2014 124
2015 134
2016 152
2017 159
2018 150
2019 137
2020 138
2021 271
2022 335
2023 370
2024 (Q1) 116

Antal konkurser:

År Antal konkurser
2013 9
2014 29
2015 41
2016 20
2017 3
2018 17
2019 17
2020 4
2021 19
2022 71
2023 40

Antal bostadsrättsföreningar som fått minst en ansökan om betalningsföreläggande:

År Antal föreningar
2018 1016
2019 1168
2020 1007
2021 1090
2022 1655
2023 1905

Denna utveckling understryker behovet av ökat engagemang och medvetenhet kring föreningens ekonomiska situation för att säkerställa långsiktig stabilitet och trygghet för bostadsrättsinnehavare och hur man tar reda på om bostadsrättsföreningar på obestånd.