Under juli månad rapporterades en nedgång i bostadspriserna i Sverige som helhet. SBAB Booli Housing Price Index (HPI) visar att bostadspriserna minskade med 0,9 procent under denna period. Lägenhetspriserna hade en större nedgång på 1,6 procent medan huspriserna sjönk med 0,5 procent. Det är dock viktigt att notera att det finns stora regionala variationer i prisrörelserna.

Bland de drabbade regionerna utmärkte sig Stormalmö och Storstockholm där lägenhetspriserna sjönk mest. Samtidigt hade Norra och Mellersta Sverige de största nedgångarna för huspriserna. Dock finns det en ljusare sida. Med beaktande av tillfälliga effekter, som exempelvis säsongspåverkan och den låga omsättningen under sommarmånaderna, indikerar den beräknade underliggande trenden en svag uppgång i priserna med 0,4 procent för hela Sverige.

Det är dock viktigt att inte överdriva betydelsen av enskilda månadsutfall, särskilt under sommarmånaderna då aktiviteten på bostadsmarknaden brukar vara lägre än normalt. Trots det förvånar bostadspriserna med sin motståndskraft med tanke på den betydande ränteuppgången som skett på kort tid. Sedan priserna nådde sin topp förra våren har de totalt sett minskat med 13,5 procent.

För lägenhetspriserna har nedgången varit något mer märkbar, med en total minskning på 9,5 procent sedan toppnoteringarna förra våren. Endast Norra Sverige visade en positiv prisutveckling för lägenheter under juli månad.

Gällande huspriserna har de sjunkit med 15,5 procent sedan den senaste toppen, och i två regioner, Storgöteborg och Stormalmö, har dock priserna istället stigit, medan de varit stillastående i Södra Sverige.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, varnar för att dra förhastade slutsatser baserat på enskilda månadsutfall, särskilt under sommarmånaderna. Han påpekar att bostadspriserna hittills har visat en överraskande motståndskraft, trots den betydande ränteuppgången vi har upplevt. Enligt SBAB:s bedömning förväntas priserna fortsätta att minska med omkring 20 procent totalt, då de tror att den fulla effekten av räntehöjningarna ännu inte har märkts av. Men samtidigt betonar han att det är osäkert och det kräver försiktighet att göra långsiktiga prognoser.

Sammanfattningsvis visar bostadspriserna i Sverige en nedåtgående trend, särskilt för lägenheter och hus. Trots den pågående prisnedgången har priserna ändå visat en viss motståndskraft i förhållande till de senaste räntehöjningarna. Medan vi kan se vissa regionala skillnader är det viktigt att ta hänsyn till tillfälliga faktorer och vara försiktiga med att dra alltför snabba slutsatser om den övergripande bostadsmarknaden.