Gruvbolaget, Boliden hade ett tufft kvartal och försäljningsintäkterna under perioden var 18 442 (21 568) MSEK och rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, var 833 (4 532) MSEK. Det fria kassaflödet uppgick till -3 770 (2 038) MSEK. 

Mikael Staffas, VD och koncernchef, beskriver kvartalet som utmanande med sjunkande världsmarknadspriser för metaller och biprodukter, stora planerade underhållsstopp, låga halter i gruvorna och en brand i Rönnskär. Dessa faktorer har tillsammans påverkat företagets intjäning negativt. Trots detta betonar han att Boliden har en stark finansiell ställning och att de har vidtagit åtgärder för att hantera situationen på bästa sätt, särskilt gällande Rönnskär och Taragruvan som satts på paus.

Inom Boliden Gruvor minskade rörelseresultatet till 178 (2 727) MSEK, främst på grund av lägre metallpriser och halter. Kostnaderna ökade på grund av hög kostnadsinflation och ökad prospektering. Produktionen av metaller i koncentrat påverkades negativt jämfört med föregående år på grund av lägre halter. Även inom Bolidenområdet påverkades produktionen av koppar och zink i koncentrat negativt av låga halter, medan ädelmetaller i koncentrat ökade jämfört med föregående kvartal. I Garpenberg var den anrikade volymen högre än föregående kvartal men lägre än i fjol, medan Kevitsas anrikade volym var i linje med föregående kvartal men lägre än i fjol på grund av lägre halter. Produktionen av koppar och nickel i koncentrat var väsentligt lägre än föregående kvartal och i fjol i Kevitsa. I Tara var den anrikade volymen i linje med föregående kvartal men lägre än i fjol, och produktionen upphörde den 5 juli på grund av dåliga marknadsförutsättningar.

Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, till 700 (1 404) MSEK. Lägre metallpriser och priser på svavelsyra samt omfattande planerade underhållsstopp och branden i Rönnskär påverkade negativt. Produktionen återupptogs delvis i Rönnskär den 24 juni och i alla delar utom det nedbrunna elektrolysverket den 13 juli. Samtliga metaller hade lägre produktion än föregående kvartal och i fjol. Produktionen av kopparkatoder och nickel i skärsten i Harjavalta var lägre på grund av ett omfattande planerat underhållsstopp. Produktionen av gjuten zink i Kokkola var i linje med föregående kvartal men högre än i fjol, medan zinkproduktionen i Odda var lägre än både föregående kvartal och i fjol. I Bergsöe var produktionen lägre än föregående kvartal men högre än i fjol.