Finansinspektionen har tagit beslutet att återkalla Bofink AB:s tillstånd att bedriva verksamhet inom bostadskreditsektorn med omedelbar verkan. Detta beslut kommer efter en noggrann granskning av Bofinks verksamhet och dess följsamhet till gällande lagar och föreskrifter.

Den tillståndspliktiga verksamheten har inte påbörjats

FI har genomfört en utredning för att bedöma om Bofink har upprätthållit sin verksamhet inom bostadskreditsektorn enligt de regler och förordningar som styr denna bransch. Under denna tidsperiod har Bofink enligt uppgifter från bolaget självt endast beviljat en enda bostadskredit. Detta är en avsevärd avvikelse från de krav och förväntningar som gäller för företag som innehar tillstånd att verka inom detta område.

Bofink erhöll sitt tillstånd att utfärda bostadskrediter år 2019. Fram till våren 2023, när FI inledde sin utredning, hade företaget en ytterst begränsad aktivitet inom bostadskreditsektorn. Först i maj 2023 beviljades krediter till en enskild kredittagare.

Finansinspektionen har nu kommit fram till att den verksamhet som Bofink har bedrivit inte kan anses vara tillräckligt regelbunden för att uppfylla kraven enligt lagen. Detta innebär att företaget inte har följt de nödvändiga föreskrifterna som reglerar denna sektor, vilket är en allvarlig förseelse.

Dessutom har Bofink presenterat planer för verksamhetsuppstart som FI anser vara bristfälligt konkreta och genomtänkta. Det är av yttersta vikt att företag som arbetar inom bostadskreditsektorn har tydliga och välgenomtänkta planer för att säkerställa att de uppfyller alla krav och skyldigheter som åläggs dem enligt lagstiftningen.

Bofinks inställning

Bofink anför att den långa tillståndsprocessen hos Finansinspektionen medförde att bolagets dialoger med potentiella finansiärer försvårades. Vidare hänvisar bolaget till att covid-19-pandemin som startade kort efter att bolaget meddelades tillstånd innebar att kreditmarknaden avstannade, särskilt för nya bolag. Bolaget uppger att det nu är i slutfasen av förhandlingar om extern finansiering till bolåneverksamheten och att det efter den 23 maj 2023 har gett ut bostadskrediter på totalt 100 000 kronor till en konsument utan koppling till bolaget. Bolaget anför att det skulle vara ytterst olyckligt med en försämrad konkurrens på svenska bolånemarknaden om tillståndet återkallas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har Finansinspektionen beslutat att återkalla Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter på grund av bristande aktivitet inom sektorn och bristfälligt konkreta planer för verksamhetsuppstart. Detta beslut är ett tydligt exempel på FI:s åtagande att säkerställa att företag inom finanssektorn följer gällande regler och föreskrifter för att skydda konsumenterna och upprätthålla integriteten och stabiliteten i den svenska finansmarknaden.

Hela beslutet från FI här.