Billigare snus. Regeringen och Sverigedemokraterna har enats om att sänka skatten på snus från och med den 1 november 2024. Detta beslut innebär en välkommen ekonomisk lättnad för snusanvändare runt om i landet, samtidigt som skatten på cigaretter höjs. Denna förändring kommer att påverka priset på tobaksprodukter och har sitt ursprung i hälsopolitiska och ekonomiska överväganden.

Billigare snus med sänkt skatt

Tobaksskatten på snus kommer att sänkas med 20 procent enligt det beslut som regeringen och SD har nått. Detta motsvarar en prissänkning på tre kronor per dosa. Syftet bakom denna åtgärd är att göra snus mer prisvänligt för användarna. Regeringen och SD har motiverat detta beslut genom att peka på att en betydligt större andel av befolkningen snusar jämfört med de som röker cigaretter. Dessutom är de hälsorisker som är förknippade med rökning mer påtagliga än de som följer av snusanvändning.

Men höjd skatt på cigaretter

Samtidigt som skatten på snus sänks, kommer skatten på cigaretter och röktobak att höjas med nio procent. Detta motsvarar en ökning på cirka fyra kronor per cigarettpaket. Denna höjning är en del av regeringens övergripande strategi för att minska rökningen och dess negativa konsekvenser för hälsan.

Planerad ikraftträdande och ekonomiska konsekvenser

Beslutet om skattesänkningen på snus och skattehöjningen på cigaretter kommer att presenteras i regeringens höstbudget och förväntas träda i kraft den 1 november 2024. Innan förändringarna blir lag, måste regeringen lägga fram ett formellt förslag till riksdagen.

Det är värt att notera att detta beslut endast påverkar skatten på traditionellt snus och tobaksprodukter som innehåller nikotin. Produkter som så kallat vitt snus och andra tobaksfria alternativ undantas från dessa skatteförändringar.

Enligt beräkningar från finansdepartementet kommer skattesänkningen på snus att kosta cirka 130 miljoner kronor för 2024 och 800 miljoner kronor för 2025. Denna kostnad kommer att kompenseras av ökade skatteintäkter från den höjda cigarettskatten.

Inflationens påverkan

Det finns även en viss oro för hur inflationen kan påverka prisförändringarna. Tobaksskatten omvärderas årligen baserat på förändringar i konsumentprisindex. I en tid med hög inflation kan detta leda till komplexa konsekvenser.

Sammanfattningsvis billigare snus och dyrare cigaretter ett försök att påverka konsumtionsmönster i syfte att förbättra folkhälsan samtidigt som det säkerställer nödvändiga skatteintäkter för staten. Beslutet kommer att genomföras med start i november 2024, och mycket beror på utvecklingen av inflationen och dess påverkan på priserna på tobaksprodukter.