Ett alltmer osäkert omvärldsläge har höjt Sveriges beredskap till en av våra viktigaste och mest aktuella frågor, samtidigt som samhället står inför utmaningen att bygga upp en totalförsvarsförmåga som är i paritet med nya behov. I detta nya läge har Sveriges företag en avgörande roll.

Combitech har via Demoskop sammanställt en rapport där över 500 beslutsfattare inom näringslivet har besvarat frågor kring detta. Vad tycker näringslivet om sin roll i totalförsvarsfrågan? Hur pass väl förberedda är de? Och vilket beredskapsområde känner sig beslutsfattarna mest förberedda på att hantera?

Rapportens resultat visar att:

  • Varannan beslutsfattare anser att totalförsvaret är en angelägen fråga.
  • Men endast tio procent av Sveriges företag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället.
  • Samtidigt som 38 procent upplever att deras verksamhet har en viktig roll i totalförsvaret.
  • 70 procent vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra.
  • 77 procent upplever en otydlighet om vad som gäller från regering och myndighet.
  • Informationssäkerhet och cybersäkerhet är de beredskapsfrågor som diskuteras i högst grad.
  • Pandemi eller allvarlig smittspridning är de frågor som företagen tycker de har störst beredskap och kunskap för att hantera.

Kommentar från Jessica Öberg, vd Combitech

Hotbilden mot vårt samhälle har ökat betydligt den senaste tiden. Osäkerheterna är stora och bestående. I det läget är det viktigt att näringslivet kan fungera under alla omständigheter, även under kriser och krig. Det handlar faktiskt om både direkt kritisk verksamhet men också annat vi behöver för att vardagen skall fungera. I resultaten av vår undersökning ser vi att näringslivet både kan och vill bidra – men informationen, kunskapen och beredskapen behöver tydliggöras och ökas”, säger Jessica Öberg, vd Combitech.