Enligt en ny undersökning av SCB om Befolkningens it-användning i Sverige har nästan 8 miljoner personer, motsvarande 96 procent av befolkningen i åldern 16–85 år, använt internet under de senaste tre månaderna. Bland dessa internetanvändare uppgav sex av tio, eller över 5 miljoner människor, att de har stött på information eller innehåll på nätet som de ansåg vara falskt eller tveksamt.

I en tid där internetanvändningen är omfattande, är det oundvikligt att människor möter både pålitliga och opålitliga källor online. Resultatet visar att 58 procent av kvinnorna och 62 procent av männen i åldrarna 16–85 har sett vilseledande information på nätet de senaste tre månaderna. Denna andel är högst bland individer i åldersgruppen 25–34 år, där över 77 procent har rapporterat om sådana erfarenheter.

Förmågan att kritiskt värdera information som uppfattas som missvisande är central. Cirka 35 procent av dem som sett vilseledande information har kontrollerat dess sanningshalt online. Det är vanligare bland män, med 39 procent, att göra sådana kontroller jämfört med 31 procent bland kvinnor. Mindre vanligt är att verifiera informationen genom att diskutera den offline eller använda icke-internetbaserade källor.

Undersökningen belyser också vikten av digitala färdigheter i det moderna samhället. Omkring 64 procent av befolkningen har använt ordbehandlingsprogram de senaste tre månaderna, med små könsskillnader. Däremot finns det skillnader i andra digitala färdigheter, såsom nedladdning av programvara, filhantering och skapande av digitalt innehåll, där män generellt är mer aktiva än kvinnor.

Ytterligare en oroväckande aspekt är förekomsten av hotfulla eller nedvärderande inlägg på internet. Fyra av tio har stött på sådana inlägg, ofta relaterade till politiska åsikter, etnicitet eller sexuell läggning. Det är en ny dimension av internetanvändning som kräver uppmärksamhet.

Slutligen visar undersökningen att 78 procent av befolkningen har handlat online under de senaste tre månaderna. E-handeln är särskilt populär bland yngre åldersgrupper, medan den äldre befolkningen är mindre benägen att använda internet för shopping.

Denna undersökning ger en viktig inblick i det digitala landskapet i Sverige och belyser behovet av fortsatt utbildning och medvetenhet kring källkritik och digital säkerhet.