Den 31 oktober 2023 beslutade den japanska centralbanken, Bank of Japan (BOJ), vid sitt policymöte att bibehålla depositräntan på -0,10 procent och långräntemålet oförändrat. Detta beslut var i linje med marknadens förväntningar enligt Trading Economics konsensusprognos.

Fortsatt stöd till statsobligationer

BOJ meddelade att de kommer att fortsätta med att köpa statsobligationer utan en övre gräns för att upprätthålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent. De förändrar dock toleransintervallet för räntekurvekontrollen (YCC), från +-50 punkter till +-100 punkter, för att tillåta större flexibilitet.

Oenighet inom direktionen

Det rådde oenighet inom direktionen där Nakamura Toyoaki uttryckte motstånd mot beslutet, förespråkande för större flexibilitet som en respons på ökad köpkraft hos företagen i Japan.

Ekonomiska utsikter

BOJ förutser en måttlig återhämtning av den japanska ekonomin och förväntar sig att detta kommer att fortsätta. De noterar dock att den globala ekonomiska återhämtningen har saktat ner, vilket utgör en nedsiderisk. Dessutom lyfter de fram riskerna med stigande importpriser, löneökningar och valutarörelser och deras potentiella effekter på den japanska ekonomin och inflationen.

Tillväxt och inflation

Som en följd av en stark inhemska ekonomi, justeras tillväxtprognoserna uppåt till 2,0 procent för 2023, medan de justeras ner till 1 procent för 2024. Inflationen förväntas bli högre än tidigare prognoser, främst på grund av BOJs åtgärder för att dämpa energipriserna och på grund av löneökningarna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har Bank of Japan vidtagit åtgärder för att stödja den japanska ekonomin genom att behålla den nuvarande styrräntan och långräntemålet, samt genom att fortsätta köpa statsobligationer. De ser positivt på den inhemska ekonomins återhämtning, men är medvetna om de externa och interna riskerna som kvarstår. Tillväxtprognoserna är positiva, men med en justering för 2024 som en följd av det starka året 2023. Inflationsprognoserna justeras uppåt, med en medvetenhet om de utmaningar detta kan medföra för att hålla inflationen under kontroll.