I november fick Aktiebolaget trav och galopp, ATG, en varning från Spelinspektionen. Nu upphäver förvaltningsrätten spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG.

Myndigheten bedömde att ATG inte hade gjort tillräckligt för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget blev även ålagt att betala en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

Tillsynen, som avsåg perioden januari 2019 – 15 december 2021, omfattade hur ATG har säkerställt att bolaget har tillräcklig kännedom om kunderna i enlighet med penningtvättslagen för att upprätthålla sina affärsförbindelser. Granskningen omfattade även hur ATG hanterar kundens riskprofil, fördjupade kundkännedomsåtgärder samt interna rutiner och riktlinjer utifrån penningtvättslagen.

I den del av tillsynen som gällde ATG:s allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt kundkännedomsenkät bedömde Spelinspektionen att det inte fanns skäl för åtgärd.

Spelinspektionen granskade 13 kunder noggrant och kom fram till att ATG inte hade agerat tillräckligt proaktivt och riskfokuserat i åtta av fallen. Det innebar att ATG inte hade säkerställt att de hade uppdaterad och tillräcklig information om sina kunder för att kunna bedöma och motverka risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Spelinspektionen bedömde att dessa överträdelser var både allvarliga och systematiska. Som en följd av detta beslutade Spelinspektionen att utfärda en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor till ATG.

ATG valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, som nu har gett bolaget rätt och upphävt Spelinspektionens beslut.

Enligt domstolen har det förekommit brister i ATG:s arbete med att identifiera sina kunder vid ett antal tillfällen, men det har inte bevisats att dessa överträdelser är systematiska eller återkommande.