Förändringar på arbetsmarknaden, digitalisering, ständig uppkoppling och alltmer komplexa arbetsuppgifter – dagens arbetsmiljö ser annorlunda ut än den gjorde för några decennier sedan. Resultatet? En växande andel av den svenska arbetsstyrkan upplever sitt jobb som psykiskt påfrestande.

Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) känner en majoritet av Sveriges förvärvsarbetande att deras arbete är psykiskt ansträngande. Denna insikt kommer från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), där man ställt frågor om arbetsmiljön till svenskar i åldrarna 16–74 år. Data från 2022 avslöjar att 52 % av dessa upplever sitt arbete som psykiskt belastande, vilket är en märkbar ökning jämfört med 45 % under 2020.

”Andelen har aldrig tidigare varit över 50 procent sedan frågan började ställas 1980–1981,” berättar Anne Danielsen Rackner, en utredare på SCB som har skrivit en ny rapport om arbetsmiljö baserad på ULFs data.

Intressant nog finns det tydliga skillnader beroende på kön och yrkeskategori. Statistiken visar att det är vanligare för kvinnor att uppleva arbete som psykiskt påfrestande med en andel av 57 %, jämfört med mäns 49 %. Även personer i tjänstemannayrken upplever högre psykisk påfrestning med 57 % jämfört med dem som jobbar inom arbetaryrken där andelen ligger på 46 %.

Men arbetsbelastningen slutar inte när arbetsdagen är över. Många har svårt att koppla bort från jobbet när de kommer hem. I ULF 2022 svarade 43 % av de tillfrågade att de har svårt att lämna jobbet mentalt när de är lediga, en ökning från 36 % 2020.

Anne Danielsen Rackner tillägger, ”Det är även vanligare att tjänstemän än arbetare upplever svårigheter att koppla bort arbetet på fritiden.”

Den förvärvsarbetande befolkningens (16–74 år) arbetsmiljö, svaren avser andelar i procent*

*År med prickar ställdes inte de aktuella frågorna.

Mer detaljerade tabeller med decimaler, felmarginaler och statistik tillbaka till 1980–1981 finns i rapportens tabellbilaga. Där finns även statistik redovisad utifrån bland annat ålder, kön, bakgrund, yrke, näringsgren, anställningstyp och sektor.

Läs mer i rapporten:

Arbetsmiljö 1980–2022 (pdf)

Tabellbilaga till rapporten (Excel)

Fakta: Om statistiken

Rapporten bygger på statistik från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), som beskriver levnadsförhållanden för Sveriges befolkning 16 år och äldre inom ett antal områden: hälsa, ekonomi, boende, sysselsättning, välbefinnande och tillit, fritid, sociala relationer, medborgerliga aktiviteter, trygghet och arbetsmiljö.

Statistiken används bland annat till jämförelser mellan grupper, jämförelser över tid och vid internationella jämförelser.

Denna trend påminner oss om vikten av att uppmärksamma och hantera arbetsrelaterad stress. För att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och välmående arbetsstyrka behöver arbetsgivare och beslutsfattare fundera över hur man bäst kan stödja de som känner sig psykiskt påverkade av sitt arbete.