Fastighetsinvesteraren Nrep har idag ingått avtal med ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad för att förvärva 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, varav ALM Equitys andel är cirka 1,2 miljarder kronor. Dessutom har Nrep åtagit sig att genomföra riktade nyemissioner på sammanlagt cirka 4 miljarder kronor över tid.

”Genom att Nrep blir ny huvudägare i Klövern säkerställer vi den finansiering som behövs för att dra nytta av möjligheterna på dagens marknad och skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla bolaget. Det gör det möjligt för Klövern att vara offensiv och påbörja byggandet av ett stort antal nya bostäder. Tillskottet av en erfaren och kunnig fastighetsinvesterare kommer att göra det möjligt för Klövern att på bästa sätt synliggöra bolagets värden. Det innebär också att både Klövern och ALM Equity stärker sin ekonomiska ställning, vilket kommer att vara en framgångsfaktor i dagens omvärld”, säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB.

Affären möjliggör färdigställandet av Klöverns projektportfölj på cirka 24 000 bostäder och därmed målet att bli en av Sveriges största bostadsbolag.

Överlåtelsen planeras att äga rum i augusti 2023. I samband med det kommer Klövern att genomföra en riktad nyemission på 1 miljard kronor där Nrep är den enda tecknaren och därefter kommer äga 65 procent av Klövern. Efter emissionen kommer ALM Equitys ägarandel att uppgå till cirka 16 procent, och ALM Equity kommer sedan att ges möjlighet att försvara sin ägarandel när Klövern genomför nya nyemissioner. I samband med transaktionen kommer ALM Equity att betala av skulder på 0,6 miljarder kronor med förfallodatum i juni 2024 och juni 2026 enligt överenskommelse. Transaktionen resulterar i en positiv likviditetseffekt på 0,7 miljarder kronor efter amortering av skulderna.

I den ursprungliga affären där ALM Equity sålde byggrätter till Klövern fanns investerare som tillhandahöll projekt mot reverser, som senare skulle ha kvittats mot aktier i Klövern i samband med en börsnotering av bolaget. Dessa skulder har ALM Equity omförhandlat i samband med avtalet med Nrep, där de obetalda skulderna regleras till ett belopp av 170 miljoner kronor, dels genom en nyemission på 118 miljoner kronor i stamaktier i ALM Equity, dels genom kontanta medel.

ALM Equitys ägarandel i Klövern kommer att omklassificeras från att vara Andelar i intressebolag till att vara Finansiella tillgångar till verkligt värde vid genomförandet av transaktionen under det tredje kvartalet. Totalt bedömer ALM Equity att transaktionen kommer att medföra en negativ resultateffekt på cirka 0,9 miljarder kronor, vilket kommer att redovisas i det andra kvartalet 2023. Resultateffekten inkluderar också en nedskrivning av den återstående ägarandelen. Vid en framtida försäljning kan ALM Equity få en ytterligare köpeskilling på cirka 0,23 miljarder kronor, som justeras efter index.