En ny sammanställning från Avonova visar att lång sjukfrånvaro ökade stort inom Företagarsverige under 2023. Framför allt var utvecklingen påtaglig under slutet av året, och gapet mellan sjukskrivna män och kvinnor ökar markant.   

– Om vi tittar på årets sista kvartal så var sjukskrivningsnivån cirka 6,3 procent, och därmed cirka en procentenhet högre än motsvarande period 2022. Vi ser också att långtidssjukrivningarna stod för 52 procent av sjukfrånvaron under 2023, vilket kan jämföras med 41 procent under 2022, berättar Elisabeth Hansson som är chefsläkare på Avonova.  

Sjukfrånvaro jämförelse


Helår 2023
Helår 2022
Q4 2023

Q4 2022

Sjukfrånvaro total

5,2%

5,0%

6,3%

5,3%

Varav korttid (dag 1-14)

48,0%

59,0%

Varav långtid (dag 14-)

52,0%

41,0%


Sjukfrånvaro total – män

4,4 %

4,4 %

5,4%

4,7%


Sjukfrånvaro total – kvinnor
6,3 %
5,9 %

7,6%

6,5%


Källa: Medhelps statistikdatabas över sjukskrivningar i Sverige

Sjukskrivningarna ökar bland kvinnor

Kartläggningen visar även på en tydlig skillnad när det gäller kvinnor och mäns sjukfrånvaro under 2023 i jämförelse med året innan. Medan männens sjukfrånvaro i princip låg still, så ökade den betydligt bland kvinnor. 

– Gapet mellan andelen sjukskrivna kvinnor respektive män har ökat från 1,5 till 1,9 procentenheter, säger Elisabeth Hansson och fortsätter;
– Tittar vi på årets sista kvartal ser det väldigt dystert ut. Då sköt kvinnors frånvaro upp till hela 7,6 procent.

Om Arbetsliv & hälsa

Avonova gör en återkommande kartläggning av sjukfrånvaron inom näringslivet, som baseras på Medhelps statistikdatabas. Här ingår data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare.