Advokatsamfundets styrelse har vid sitt senaste sammanträde den 29 augusti 2023 antagit ett reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete. Detta uttalande markerar en viktig milstolpe för svenska advokatbyråer som vill utvidga sina verksamheter och samarbeta med utländska kollegor och byråer.

Ökad globalisering kräver nya miljöer

Bakgrunden till revideringen av det vägledande uttalandet från 2001 är den ökade globaliseringen som har ägt rum sedan dess. Gränsöverskridande samarbeten mellan advokater och advokatbyråer har blivit allt vanligare, och det var nödvändigt att anpassa reglerna för att möta den förändrade verkligheten.

En av de mest betydande förändringarna är att internationella samarbetsavtal mellan advokatbyråer som är så nära att de är att jämställa med ingående i gemensamt bolag nu kräver dispens från Advokatsamfundets styrelse för varje samarbetspartner. Tidigare var detta krav inte så strängt, och det reviderade uttalandet syftar till att öka transparensen och kontrollen över sådana samarbeten.

Öppnar upp för svenska advokater

Styrelsen har historiskt sett normalt beviljat dispens endast för samarbete med utländska advokater eller advokatbyråer inom EU eller EES, i Schweiz eller i andra jurisdiktioner som följer liknande regler för advokatverksamhet som Sverige. Men det reviderade uttalandet introducerar en ny möjlighet för svenska advokater att samarbeta med utländska advokatbyråer utan att vara delägare.

Enligt det nya uttalandet kan personer som är medlemmar i en yrkesorganisation som en nationell advokatorganisation har godkänt för att vara delägare i advokatbyråer i det aktuella landet, likställas med utländska advokater när det gäller samarbete med utländska advokatbyråer som inte innefattar delägarskap. Detta öppnar upp möjligheter för svenska advokater att delta i internationella samarbeten på ett mer flexibelt sätt.

Förbud mot externt ägande i svenska advokatbyråer kvarstår

Det reviderade uttalandet om internationellt samarbete harmoniserar Sveriges regler med de som finns i flera utländska jurisdiktioner, särskilt inom Europa. I många länder är det vanligt med externt ägande i advokatbyråer, och det är ofta medlemmar i andra yrkesorganisationer som tillåts vara delägare. Denna harmonisering underlättar samarbeten som inte inkluderar delägarskap med advokatbyråer i dessa länder, vilket i synnerhet gynnar advokatbyråer som är en del av europeiska och globala nätverk.

Det är värt att notera att förbudet mot externt ägande i svenska advokatbyråer fortfarande gäller och inte har ändrats genom det reviderade uttalandet. Detta säkerställer att advokatbyråers oberoende och integritet bevaras samtidigt som möjligheterna till internationella samarbeten ökar.

Ökar konkurrenskraften

Sammanfattningsvis öppnar Advokatsamfundets reviderade vägledande uttalande om internationellt samarbete dörren för svenska advokatbyråer att öka sina samarbeten med utländska kollegor och byråer, särskilt inom Europa. Detta steg förväntas öka konkurrenskraften för svenska advokatbyråer med gränsöverskridande verksamhet och främja utvecklingen av internationella nätverk.