Abelco rapporterade under torsdagen sitt tredje kvartal som bjöd på blandade insikter, Analyst Group har lämnat kommentarer på rapporten på sin hemsida. Här är ett sammandrag från rapporten som kan läsas i sin helhet hos Abelco.

Koncernen i sammandrag

(TKR om inget annat anges) 2021-07-01 

2021-09-30

2020-07-01

2020-09-30

2021-01-01 

2021-09-30

2020-01-01

2020-09-30

2020-01-01

2020-12-31

Summa nettoomsättning 1 288 1 667 3 871 5 507 6 924
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -2 155 -2 290 -6 830 -3 508 -8 175
Resultat före skatt 14 659 50 251 -46 154 54 419 96 444
Periodens resultat efter skatt 14 659 50 251 -46 154 54 419 96 657
Periodens kassaflöde -5 309 -690 5 151 2 601 9 861
Resultat efter skatt per aktie, kr * 0,008 0,036 -0,025 0,039 0,059
Eget kapital per aktie, kr * 0,079 0,102 0,079 0,102 0,107
Antal aktier 1 825 261 557 1 406 008 935 1 825 261 557 1 406 008 935 1 651 632 142

* Beräknat på det faktiska antalet aktier som fanns vid respektive periodslut.

Kommentarer till den finansiella rapporten

 • Det redovisade resultatet för tredje kvartalet blev 14,7 Mkr (50,3 Mkr), vilket härleds till det noterade bolaget iCandy Interactives värdeökning från föregående kvartal.
 • Resultatpåverkande förändringar i de finansiella tillgångarna avser noterade innehaven (iCandy, QuickBit och Cloudaron) samt att de onoterade innehaven och portföljen i sin helhet även ökade det beräknade marknadsvärdet från ca 283 Mkr till 296 Mkr under perioden.
 • Kostnaderna för perioden minskade från 4,2 Mkr till jämförande period 6,0
 • Periodens kassaflöde uppgick till – 5,3 Mkr (- 0,7 Mkr).
 • Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 144,9 Mkr (143,4,3 Mkr). Det egna kapitalet per aktie uppgick vid periodens slut till 0,079 kr (0,102), beräknat på det antal aktier som fanns vid respektive periods slut.

Väsentliga händelser under perioden

 • Fatberry kommunicerar en genomsnittlig tillväxtökning om 478%
 • Portföljbolaget iCandy’s spel Clawstars visar en stark tillväxt av intäkter efter lanseringen
 • VD ökar innehavet i Abelco Investment Group
 • iCandy Interactive förvärvar aktier i det ASX-listade bolaget och spelutvecklaren Mighty Kingdom
 • iCandy initierar ett återköpsprogram som sträcker sig upp till 12 månader
 • RightBridge Ventures ökar sin andel i e-sportsorganisationen Lilmix Esports AB
 • Abelco leder en bryggfinansiering för att accelerera tillväxten i portföljbolaget Fatberry
 • Abelco har ökat sitt innehav i iSecrets

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • VD Johan Rooth invald i Smartfundings styrelse
 • Abelco ökar sitt innehav i iSecrets
 • Fatberrys överträffar omsättningsmålet med 60% redan i oktober månad
 • iCandy förvärvar Lemon Sky Animation Sdn Bhd
 • Fatberry utökar verksamheten till Thailand genom förvärvet av MooMoo Non-Life Insurance Broker

VD har ordet – Nästa växel för Abelco

Vi bygger vidare för ett starkare och större Abelco. Vi avslutar nu en period där aktiviteterna har varit många samtidigt som vi ser att portföljen växer och vi står nu rustade för ett spännande slut på året, samt ligger redo för att kunna växla upp i början på nästa år. Även om man skall påkalla tålamod när man arbetar och bygger bolag så tycker jag att bågen är spänd och jag ser framemot de sista månaderna av året.

Aktiviteterna har som sagt varit fortsatt hög under kvartalet, ett kvartal där vi såg en återhämtning i vårt största innehav iCandy. Ett iCandy som nu också aktiverat ett återköpsprogram av sina stamaktier. I skrivande stund överstiger portföljens värde SEK 400M och iCandy går nu ut för fullt med ett större förvärv och bildar ett av de största gamingbolagen på ASX. Ser vi på liknande gamingbolag i samma storlek hittar vi bolag som har ett marknadsvärde på långt över 2 miljarder kronor.

Vi kan fortfarande se att de innehav som vi arbetar hårdast med är där vi skapar större värdeökning åt våra aktieägare. De senaste framstegen som innehaven gjort visar även på en del dolda värden som vi skall arbeta med och växla upp. Jag ser framemot årets sista kvartal där vi behöver den sista pushen eller steget för att kunna aktivera och utveckla de dolda värdena då jag tycker bolagen tagit flera steg den sista tiden.

iCandy, QuickBit, Fatberry, Smartfunding, RightBridge och Green Ideas är alla bolag som vi varit med att grundat eller varit med nästan vid starten. Vi har också under stora delar varit med och byggt värdena tillsammans med grundarna som en rakryggad pelare som de kan luta sig mot. Under det senaste kvartalet har vi arbetat hårt på de aktiviteter och jag vill nu under de närmaste månaderna se resultat.

Låt mig tillbringa några rader om bolaget RightBridge och vår strategi där. RightBridge Ventures som vi varit med och grundat har gått från att ha en värdering om SEK 0,5M till SEK 145M i senaste emissionen.

E-sport och gaming har utvecklats till en ny unik mediekanal som fångar konsumentens uppmärksamhet på ett kostnadseffektivt och återkommande sätt genom att blanda underhållning och en engagerad community med möjligheterna som digital media distribution erbjuder. E-sport och gamingmarknaden beräknas vara värd över USD 300 Mdr.

RightBridge bygger nu bolagen med ett gott resultat och arbetar som en katalysator och samtidigt som en roll-out inom just E-sport. RightBridge Ventures utvecklar bolagen inom branschen och följer intäktströmmarna genom E-sport och resan har hittills överträffat Abelcos förväntningar. Företaget har tagit stora kliv med sina bolag och projekt samtidigt som man haft tillväxt genom olika transaktioner.

I samband med att bolaget registrerade sina aktier hos Euroclear utsågs även Grant Thornton till revisor för bolaget. Samtidigt arbetar bolaget med en förvärvsstrategi och har flera spännande aktiviteter inom räckhåll.

Ett uttalat mål med etablerandet av RBV var att skapa värde för Abelco Investment Groups aktieägare vilket bolaget har gjort genom de redan genomförda transaktionerna, vilket kan speglas i den ökade värderingen. RBV tillsammans med bolagets styrelse har en ambition om att noteras på en nordisk handelsplats. Tidigare var siktet inställt på slutet av detta år, men ser nu ut att hamna i början på 2022 om inget tidigare sker.

Sist vill jag även passa på att nämna att vår tilläggsinvestering i Fatberry som vi även var med i starten på återigen går framåt, detta då bolaget har ökat sin omsättning och har nu i skrivande stund även utvecklat sin produktportfölj. Även om detta till en början sker analogt går man nu över till en digital produkttjänst med flera försäkringar. Fatberry har i skrivande stund tagit steget in på en ny marknad genom förvärvet av det thailändska försäkringsbolaget MooMoo.

Detta är endast bara några av de bolag som vi finner en ökad närvaro och tillväxt i. Så detta ger mig en stor förhoppning om att slutet på detta år och starten på 2022 blir mycket spännande för oss alla aktieägare i Abelco.