80 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att ha en god åldersmix på arbetsplatsen. Samtidigt uppger 32 procent att de saknar det på sitt företag, det framgår i en ny Sifo-undersökning gjord av hygien- och hälsobolaget Essity. Undersökningen visar vidare att kunskapsdelningen, arbetsplatsens attraktionskraft och möjligheten till karriärutveckling förbättras av en god åldersfördelning. 
Rapporten Åldersperspektivet är en del av Essitys mångfalds- och inkluderingsarbete. Här har företaget låtit TNS Sifo fråga dels över 1000 svenskar i sysselsättning, dels nära 900 HR-chefer, en mängd åldersrelaterade frågor. Resultatet visar bland annat att en hög majoritet (80%) tycker att en god åldersmix på arbetsplatsen är viktigt eller väldigt viktigt. Däremot håller betydligt fler män (23%) än kvinnor (13%) med i frågan.
När det kommer till fördelarna av en god åldersmix anser de flesta att det ger bättre erfarenhetsutbyte/kunskapsöverföring (84%) och näst flest tycker att det lockar arbetstagare i olika åldrar (49%). 36 procent tycker att det visar på goda utvecklingsmöjligheter på jobbet och 33 procent anser att det gör företaget mer jämlikt och socialt (33%).

Samtidigt råder det en obalanserad åldersfördelning på flertalet svenska företag, enligt nästan en av tre (32%). Fler i åldern 20–29 (39%) upplever en bristande åldersmix på sin arbetsplats jämfört med de som är 40–49 år (29%).

– Det finns flera studier som pekar på att en bristande åldersmix begränsar företagens kompetensförsörjning och tillväxtmöjligheter. Arbetsgivare som ser värdet av att avspegla mångfalden i samhället, blir bättre rustade att hantera olika typer av utmaningar samt ta till vara olika affärsmässiga möjligheter, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity.

HR-cheferna: “Låg personalomsättning försvårar”
Samtidigt, genom en parallell Sifo-undersökning som Essity låtit genomföra bland närmre 900 HR-ansvariga, svarar 61 procent att en låg personalomsättning är den största anledningen till bristande åldersfördelning. Därtill uppger en av fyra (25%) att deras arbetsplats har svårt att locka till sig unga arbetstagare till sitt företag. Dessutom svarar 16 procent att arbetsuppgifterna endast passar en viss åldersgrupp.
– Redan i 40-års åldern upplever många ett omotiverat motstånd i rekryteringsprocesser. Det blockerar individer från möjligheter, motverkar rörligheten på arbetsmarknaden i stort – men begränsar även företagens kompetensöverföring och perspektivseende. När allt fler nu väljer att förlänga sina yrkesliv så blir arbetsgivarnas attityder till kompetensutveckling och omställning helt avgörande, säger John Mellkvist, rådgivare, författare och frontfigur i debatten om ålderism.