Den eskalerande ekonomiska oro i samhället hotar att ytterligare belasta de anställda inom finanssektorn som redan har fullspäckade scheman. En ny rapport om stress, genomförd av Novus på uppdrag av Finansförbundet, visar att hälften av förbundets medlemmar betraktar stress som ett arbetsmiljöproblem på sin arbetsplats.

Syftet med undersökningen var att få en ögonblicksbild av medlemmarnas välbefinnande på jobbet. Resultaten visar att fem av tio medlemmar rapporterar att stress och press är en arbetsmiljöfråga. Åtta av tio pekar på hög arbetsbelastning som orsaken. Hela 25 procent av de tillfrågade medlemmarna upplever den ökade oron i samhället som en faktor som bidrar till ökad press på jobbet. I en ekonomisk kris visar rapporten att utrymmet för ytterligare press på jobbet för medlemmarna inom Finansförbundet är mycket begränsat.

– Medlemmarna befinner sig redan på sin kapacitetsgräns i sitt yrkesliv. I den rådande situationen, där den ekonomiska oron i Sverige ökar, blir trycket på de anställda inom finanssektorn ännu större. Det finns en risk att medarbetarna inte har möjlighet att hantera den extra ansträngningen. Ytterligare stressfaktorer ökar risken för sjukskrivningar, arbetsmiljöproblem och ohälsa. Resultatet är inte överraskande, men oroande, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Bland privat- och företagsrådgivarna är det nästan hälften (48 procent) som upplever ökad press på jobbet på grund av den nuvarande globala situationen. Flera medlemmar vittnar om att de känner sig ensamma i sina roller och att det ställs höga krav från kunderna. Situationen påverkar alla yrkesgrupper inom finansbranschen, men privat- och företagsrådgivarna sticker ut som en grupp. Om en yrkesgrupp upplever extra påtryckningar påverkar det hela arbetsplatsen.

– Arbetsmiljön som helhet har förbättrats något sedan vi senast mätte den år 2019. Men det finns definitivt mer att göra för att de anställda ska ha en stabil arbetsmiljö, oavsett den globala situationen. Medlemmarna vittnar bland annat om känslan av ensamhet i rollen och att den digitala arbetsmiljön samt ökade krav på dokumentation är problematiska. Det finns en mängd konkreta lösningar som arbetsgivarna kan samarbeta kring med Finansförbundets arbetsmiljöombud, säger Ulrika Boëthius.

Totalt har 2 496 medlemmar besvarat enkäten, där de största yrkesgrupper tillhör privat- och företagsrådgivare (25 procent) samt IT, cybersäkerhet, utveckling och support (15 procent). Undersökningen genomfördes under Q4 2022.

Urval från rapporten

  • Medlemmar upplever hög arbetsbelastning på jobbet, även om färre upplever arbetsmiljöproblem idag jämfört med 2019, då 60 procent.
  • Åtta av tio, av de som upplever stress på arbetsplatsen, uppger att orsaken är hög arbetsbelastning.
  • 25 procent anger höga krav från kunder, otydlig organisation och större press från kunder på grund av ökad oro i samhället som anledningar till stressen.
  • Som stressorsaker omnämner medlemmar i de öppna svaren att de känner sig ensamma i sina roller, samt slimmade organisationer och ökade dokumentationskrav.
  • 48 procent av privat- och företagsrådgivarna samt 39 procent av de anställda på Sparbankerna upplever störst press på grund av ökat tryck från kunder som ett resultat av ökad oro i samhället.